WWWWWNNNNNNWWWMMMMMMWWNNXNNNNXXXXNNNNNWWNNWWWWWWWWWWWNNXXXXXXXNNNNNNNNNWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWMMMWWWWWWWWWWNNWWWNNNNWWWWWNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK
MMMWWWWNNWWWWWWWWMWWWWNNNNWWWNNNNNNNNNWWWWWWWWWWNNNNNNXXXXXXXXXXXXXNNNNNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWMMMWWWWWMWWWWWMMMWWWWWMWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMK
MMMMWWWWNWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWNNNNNNNNNWWNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNWWWWWWMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWMWWWMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMK
MMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNWWNNNNNWWNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMK
MMMMMWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWNNNNNNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMK
MMMMMWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNXXXXXXNNNNNWWWNNNNNNNNXXXXXNNNXXXXXXXXNNNNWWWWWNNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWNNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK
MMMMMWWWWWWWNNNNXXXXNNXXXXXXXXXXXNNNNWWWWNNXXXXXXXXXNNNNNNNNXXNNNNNNNWWWWNNNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWNNWWNNNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMK
MMMMMWWWWWWWWWNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXNNWWWWNNXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXNNNNNNNNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWNNNNNNNNWWWNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMK
MMMMWWWWWWWWWWWWNNNNXXXXXXXXNXXXNXXNNNWWNNNXXXOdx0XKOkOO0KK000XNNNNWWNNNNNNNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK
MMMMMWWMMMWWWWWWNNNNNXXXXNNNNNXXXXXKO0OkOOKX0Odclclo::cccccdOkxkkkkOXWNNNNNNNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK
WWMMMWMMMMMWWWWWWWWWNNNNXXXNWNXKKXXOlcccc:ll:;:llcc:;;,,,;::::;,;:cdKWWWNX00kk0XWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK
WWMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWN0Oxx0KKkllodkdll:,,'',:ccc::;;,,,,,;,',,,,;lddkOkxdl:;:cd0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWNNNNWWWWWWWNNNNNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK
WWMMMMMMMMWWWMWWWWWWWNKxddllooxdc:llcccc:;,'';:::,;;,,,,''',,,,;;:;';:;;;,,'',;cdKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK
WWWWWMMMMMWWMMWWWNXNKOkdc::llllllclc::ccccc;',,;;,,,,'',,'.',,',:c;...',;,'',;;clok0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK
OOKXNWMMWMMMMMWXOxxxdc;::;:c::::cc:,;;;;:c:,','''''....''..,,,',;:;'..',,,'';cllcldxKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWMMMMMMWWWWMMMMMMMMWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK
odxxx0K00NWMMMWkccccllc:;::::c:;::;;;;;;:cc:,,',,''......,::;'',,'..':ddc;'':kxcckXNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK
ccllllllokXWMWXo;;:cccccc:;;;:c::;;,,;;::cc::;;cc:,......';,'..''...,cdxc:dkdc;,:oxdxxodONWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK
::c::::::lxO00kl;;::::;ldl:;;;;;,;;;;cc::cclc::::c;;::,..','''''..'lolodx0WNOc,',,;;;,,,;ok0NWNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMK
;;::c:;:loolc:ll:::cc;,coc;;;::;;;:c:cloolllollllllllc;',;;:;;,..',;cOkdkOOOx:''',,,'..'';:lxOxxKXNWWWWMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWMK
;,,;:c::cllc:cc;::;;;;,:lc:;:ccccclcclloooooooooodxxddoloodxdo:,;:;;ldxO0KOdl,.''.''...'coldocclxKNWWWWWWWWNNNNXXXXXXXXNNNNWWMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWK
;;::,,;::lc;;:;,;;,,,;;:lolccccccccccllcclcccloooodddoooodooool:;;;;cd0WWKd;''.....';oxx0XKkc;:loOXNWNNNNXKK0000OOOOOOOO000KKKXNWWWMMWNXXXNNNXKNWXKNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWW0
:clc;,;;:::;,;:;;;,;:;:::ccccc:::clllllccccccccllllccllcclclodol:;;;lkXNX0l'.....';xK0kllxkdclolldkO0O000OOkOkkkkkkkkkkkkOOOOOO00KXXXK0OOOOOOxxOOkkKNNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWW0
::::;''',,,;:;;:lo::c::;;::::ccc::cc::;;;;;:::::::;;;::::;::coddoc;::;:ccc;...';:lkK0ollloc;:llccodxkkkkkxxxxxxddxxxxxxxkkkkOOOOOOO00K00OxxxdoddoddkOO0KNWMMMMMWWWNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWW0
;;,,;;;;;;,;:;;;::ccccc:;:ccllc:;;:cclllloxxxkxddddooolc:;;;:cloddol:,,',,';:;,;cddl:;cdOOl,;;:cclodxkkxdollllllooooodddddxxxkkkkkkkOOOOkxddddxdloooodddx0NMMWWXKK0OKXNNNNWMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWW0
;,,,;;;;;,,,,,;;:cccccllcllcccllodxkOO0OOOKKK0000OkkkOOkxdollc:coooooc;;;;;::,....',;,';odc,;;::cccoxxkxoolllccllllllllllooodddxxxxxkkkkkdoddolloxdlllllox0XXKKOddxdddxxxkOO0XNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMK
;;;;,,,;,,:;;;;:cllcccllllloodxO00KXXXXXXXNNNNNNXXXXXKK0OkO0Okxdoolloolccc:,,'..........':c;,;:;;coxkkOkkkkxxdolcccllllllcccllllodxxxxxxkxdollclllllccccldddolodlcccllcccllldxOXWMWWWWWWWMMMMMMMMMMMMWMK
;;::;,:c::cc;,;:ccccllllodxOOkxONWNXXXXKKKK000KXK00KXWMKOOO0OOOOOkxdooolooc:ll;'.........''',;:ldkO0000000000Okxdoollccccccccccccclloddddxkdlc:::c:;;;:::cccccc:::;;::;,;:::clxXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK
,,;:;;:cc:::;,;ccc:cccodkkOOOOOKWWNXXWWNXXXXNNNNXXKKXNWN0OOOkkkkkOO0Okdlloollc:,'.';'......';cdO000KKKKKKKKKKKK0OOOkkxxddollcc::::ccccodddxxdl:;:;;,,,,;;;;::;;;;;;;,,,,,,:coOKWMMMMMMMMMMWWWMMMMMWMMMMK
'''',,;;;:::;;;:ccccoxkkkkkkkkkOX0kxxdxxxddkOOOkO0KKKXWWKkxxxkkxkkkOO0Okdollllc;,,'''......,:xO000000KKKKKKKKKKKKKKKKKK0000Okxoc:;:::::cododdl::;,,,;;;;;;;;:::;;;:;,,,,,;co0NWWMMWNNWNXKK00KXNNK0KWWNW0
,','',;;,;;;;:::::oxOkkOkkkkkkxxxdoddddxxxdxxxxddxkkkkO0OdddxkxxxkkOkkOOkkxlccc:,,'.''''''';dOOOOOO0000KKKKKK0KKKKKKKKKKKKKKKK0Oxl:;;::::looodo:;;;;;:cc:::;;;;;,,,,,,,,;:cokXWWWWXKKKkdooooddkxolodddxo
;;:;;;;;,,;;;;::cdkkkkOkxxkOOkkxxxdxkxxddxxddddxxxkOxddxkxxddddxkOkkxxkOkOOkoc:::;;,,''',,;okkkkkkOOOO0000000000000000000000000KK0ko:;;:::cloddl;;::;;:;;;;;;,,'''''',,,,:coxO0KKOdodxdolccllccc:;;::;:;
,,,,,,,,;;;;;;;:dkkkkkkxddxxxxddddoddoolcloooooollodkxxxxxdoldxxxkkxxxkkkOOkkxc;;;,,,,c:,,cdkxxkkkkkOOOOOOOOOOOOOOO0OOO0000000000000ko:;;;:clodo:;:;;;;,,,,'''',;,''',;,,;coxkkkdl:::cldkd:;,,,;;;,,;::,
,,,'',,',,,,;;;oOkxxxxxxddxxddoolcccllllllllllllllclllccccloddxdddxxxxkOkkOOkOxc;,'..';;,;ldxxxkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000000xl:;;;clooc;;;,',''''''''';,',,',,,;:oOOo::;,,,;::::;,,,;;;,,,,,;'
''',,,,,;;;;;;cxkxxxddxkdllc:cclodxkO0000000000000000OkxxdollccodddxxxxdxxkkkOOx:'......':oxxxxkOOO00000000OOOOOOOO000000000000OO000000koc;;;:loc,;;,','.'',,,,,;,''''''''',;::,'''''';;',;,,,,,,,,,',;,
.'',,',,,,,,,,cxxxxxddol::coxkO00000KKKKKKK00000000000000000OxoolccldxxdxkxkOOkkl'......,ldxxkkOOOO0000000000OOOOO0000000KK000000000000Oxl:;;;cl:',,,,,,,'''''',,'....''',,',cc,',;;;;;;;;:;,''..'''',;,
.'.''',,,'''',lxxxxoc::ldkOO0000000KKKKK00K0K00000K00K00KK000000Oxollodxxxxdkkxko,.....':odxkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOO0000KKKKK000000000Odc;;;:c;',,,,,''''....'''''...'';:'...'''',,;;,,,;,....'''..''.
.''''''',,''',oxxd:';okOOOO00000000000000000000000000000KKKKKK000000kdlcoxxddxxkd'.....,colllloollllllooddxkkkkkkkxxxkkkkOOO000KKK0000000Od:;;;:,'''''''......''',,,,'''',,'..''....'',,''''............
.',,''''''''',oxd:'cxkOO0000000000000000000000000000000000KKKKKKK00000Odccdxxddxo,.....;ll;;;;;;;,,,,,;:cloddxxxddollllccllodxxkO000000000ko:cdd:'''..''.........'',,,'.'''.''''......''''',,''''''.....
','..........'ld;'cxkkOOOOOOOOOOO000OOOOOOOOOOOOOOOOOO000000KKKKKKKKK000kl;cdxdddc..',,cl;''...''''''',,;:coddddolcc::;;;;;:cloddxkO00000KOolxOx;.''''','.........''''.......................''''''''''.
.............,c,.:dxkxdollcccccccloodxxxkkkkkkkkkkkkkkkxxxddddxkkOO0KK00Oko;:oddo:'''';cc;,'..'''.'',,'',;coxkkdolc:;,''''',,;;:cloxk0000KOddxoc,....................'...........'''..................'.
'.......'''',;..'oxdl:::::;;,,,''''',:clodxkkkkxxdolllc:;,,,,,;:ccloxkO0OOOd;,ddlc;;,,;ccccc:;;;;::::::::coxO00kdoc:;,;;;,,,::;,,;:ldkO00K0kkkd:;,'...'.................................................
'''.'''.',,,;,..,cc;,,;;;;;;;;;,,,,,,,;:codxxxxxdoc:;;;,,;;;::cccclllooxOOOkl';ddc,,;,,:cloooollcccclllodxkO0K0OkxdolcccccllooolloddkOO0000kxko::,.....''.............................................'.
.....''..''.......,:::;;,,,,;;;,,'....',;cldxxxxdlc;,''''',,;;;;;;:::::;:cool,.:l;'''',:cloodxxkkkkkkxxxxkkO000OOOOkkkxdddddxxkOO000000000Oddo;,'.....................................................'.
........',..,,....cdolc:;,,,,,',''''.......',;;;,.......',;:cllllcccloolc;..,'.;:,'',,,;;cllodxxkkkkxxdoxkkO000OOOOOOO0000000000000000000KOxx:..................................................''....'.
...'....''.. ',',:ooolc:;,,,.....''',;;.     .';;,'''..',;:::::clodxd:.''.':;,',;,,,;:cloodddddolcldkOO000OOkxxkkO000000000000OOO000KK0o....................................................''''.'.
.........''...,,.;ldxxxxdocc:::;;;::::cl;. .,;;'. .coc:;;;,;;;:::::clloddol,. ..,;;;;;,'',;:clloollc::cldkO0000OOkdlodxkkOOOOOOOOOOOOO000KKk:.........................................................'.
''............',.:dxxxxxxdollcc::::ccloo;.,xO00kl..ldolc:::ccccllodxxkkxxxd;.''';;;,,,,'.',;:cccc:;;;:lodxkOOOOOOOkl:clodxxxkkkkkkOOOO0KKKKo'......................................................'''..
...'...........:,cxxxxkkkOkkxxdddddxxxdc.,x0KKKK0l.;oxxddoollooddxxkkkkkkkd,;c,,,,,'',,'.'',,;;;;;;:::::clooddddddolc::clooddddxxxkkOO0KKK0d:,...........'....'.........................................
 ..'''.........,cldxxkkOO0OOOOOOOOOkkko''d00KKKKKOc':dkkkkkkOOOOOOOOOkkkkkc;ooc;,,,,,;;'.''',,,;;;;::::;;;:::cclllooolc::cllooodddxkkOO0KK0kdl;.....,,''.''.............................................
.........'......;dxxxkkOOO0OOOOOOOkkxl''oO00KKKKK0Oc':dxkkkOOOOOOOOOOOkkko;oxdoc,;;;;:;,'''',,,;;,,;::c::;;;;:clodddoolcccccloooodxxkkO0KK0000OkxkO0XKo'........'''.''................... .............
..... .....''',;:ldxkkkkkkkkkkkkxoc;''oO00KKKKKK00kc',coxxkkkkkkkkkOOkxc:oxxdc,,,',;;;,''',,;;;,'...',;;;::::clooooolc:ccclloooddxxkkO0000KXXXNNNNNNN0c..........'''''.......'......... . ............
.............,';ooc:ccccllll::cc:;,',cdk0KKKKKKKKK0Okl,',;::cllllllllllclxkxxo,...',,''cl;',;::;;:;'...',;:::ccccc:;;;,;:clodddxxxxkkOO000KKXXNNNNWWNWWXkl,..''..............''........ ................
......''.''''',;odddoc:;;;;;;;;;;;;;cdkkOOOO0000000OOkl;;,,,;;;;;:::coxkkkkxxl'..'',..l00o,,,:::::::;;;;;:ccccccllcclooolloxxxxxxxkkkOOOO00KXXXXNWWWWWWWWN0o,.........................  ...............
...........'...'cdddoooooolllcc:::::looodxxxxkkkkxxxxxoc:::clodddxxxxxxkkkkxx:......'l000kc,,;:::::::::::cclllooodddddddoldxxxxxxxxkkkxkOK0KNNNNNNNWWWWWWWWWKo,'.....'................. ................
... ............:ooooooolllcc::::cclllc::cllooooocccloollc::clooddxxxxxxkkkdc,......cO00kxdc,,;:::::::ccccclllooddxxxdddooddxxxxxxxxdddk00KXNNNNNNNNNNWWWWWWWN0xl;'''..'''.......................... ..
...............,;lolllllcc:::::ccllooool:::::cccc::clodoolc:::cllodddxxxxxxo:,'....:k0Okxddxl;,,;:ccccclooodddddxxxxxxddddddddddddoodxkO0KXNNNWWWWWWNNNNWWWWWNNNNKkc'.'''............ ........     
..............,,':oollccccc:::::cloddddolc::::::cloodddddolc::::clooddxxxxdc;,'...;x0OOxddxdolc;,:ccllloodxkkkkkkkkkkkxxddooooolccldkkO0XXNNNNWWWWWWWWWWNNWWWWWWNNNXx;,,'...... ..... ........     
.. ......'''..''.,cooooooolc:::;;;:llooooollllllooddddddol:::;;;cllodddxxxl;,,,,,,o0Okkddxdooddl:;:cllllodxkkkkkkkkkkkxdoolllc;,:oxkOOKXXXNNNNNNWWWWWWWWNNXXNNWWWWWNX0d:'...................     ..
   .......',,'.';loodddxxdolodoc:::;::::cccccccclllccc;;:clc;:looodddxdo;,'',;;:dOkxddddolodoodo:;::clloodxxxxxxxxxdollc:,'.,cdxkO0KXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXNNWWWNNKd,......................   ..
   .......,,;,.',:loodxxxxxxxxxxddolllcc::::::::clllllodxxdoooddddddddl;'..',,;ckkxdoddolodoodxoc::;;::cclloooooollcc:,'...:dxkOO0KKKXXXXXNXXXXNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNNWWNk;......''.....................
.  ......',;;,,,,';loodxxkkkkkkkxxdddddooooooodddddddxxkxxxxxdxxdddddl;....'',;dkxxdodocldoodxolol::::;;;;::::::;;,,'....'ckOkO00KKKKXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWNNNNNNO:'....ok:................'...
.... ...'''',',,''..,coodxxkkkkkkxxxdoooooooooooodddxxkkkkxxxxxxddddoc,.....,''ckkxdoodlcodlodolooc:ccc:,,,,''''''....',,;cxOOkO00KKKKXXKXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWNNNXkc'..xWKl.. ........ ...'...
.... ..''''...........'coodxkkkkkkkxxxddoollllllloddxxxkkkkkkkxxxdddo:..........lOkxdodocodlldoodocccc:cc,','''.......,:::lxkkkOO0000KKKKKXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNWWWNNNWWWNNNXk:':llc........... ......
...................',,,:llodxxkkkkkkkkxxdddoooooddxxxkkkkkkkkxxxdddl,...........lOxdoddllollooodocccc:;:c;''''''....';ccclxkkkOOOO0000KKKKKKXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNWWWWNNNNNWWNNKo,..'...................
........'...',,,;cclolclolloodxkkkOOOOOkOOOOOOOOkkkkOOOOOOkkxxxddol,............lkxddollllodoodoccc:;;:cll;..''''''';clloxxkkkOOOO0000KKKKKKKXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNWWWWNNNNNNNNXOc'......    ......
;;;:clllcclloxdooollllccloollodxxkkOOOO000OO0000OOOOOOOOOkkxxddoolc'.......... 'dkxdoollllodddolclc:;;cllc,..',,,'';llloxxkkkkkkOOOO0KKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNWWWNNXXXNNXKOc.....    .......
:;:coddccododddlclllllcccloollllodxkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkxddooolllc,','... ...;xkdooodollooooololc;;:c:;,,,,;;;'.,cllodxxkkkkkkkOOO0KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNWWWWNNXKXXXXKo. ..    ......
;:loddolddollddolcccccccccloooolllodxxkkkkkOOOOOkOkkkkxxdollllllllc;,::;.......ckkxdlllclooooloool:;:;;:ccc::;;'.,cllodxxkkkkxxkkkOO00000KKKKKKKKXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNWWWWWWNXKKKNNXd...      .. 
clooddoddolccoooolccccccc:cclooollllloodddxxxxxxxxxxddollllllolllllc:cccc::;,.'okxxddolcooddoooolc:,'':lcc:;;,''';loodxxkkkkxxxxkkO0000000KKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNWWWWNNK00XNKc...       
looooodddocccloooolc:cccccc:;:clllllccclllloooooooolccccllloollllllc:ccccclllcldddddolloddooddolc:;,'':c:;;,,''',:lodxxxkkkxxxxxkkOOOO00000KKKKKKKKKKXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNWWWNX00KNO;'.       
oooloddxdolcclloooolc::ccc:::;;;:ccccccccccccccccccccllllloolllllccccccccclllllllllollooooooooolllcc::cc:;;,,'',;clooddxkkkxxxxxxkkkOO000000KKKKKKKKKKKKXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNKOOKXd,......    
ooolodxxdollcllloodol:,;::::::;;;;;;::::::cccccccclllllllllllllcc::cccccclllllllllooooooooooooooooooooolll::;,,,;clooddxkkxxxxxxkkkkOO00000000KKKKKKKKKKKKXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNWNNKkOKKo;;,,,,'.......
ooolodxddoolllllloodoc;;;::::;;;;;;;;,,;;;;::::ccccccclllccccc:::::::ccclllllllloooooooooooooooooooooooooloolc:;;:clodxxkkxxxddxkxkOOOO00000000KKKKKKKKKKXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNXOkOXOolcccclcc::cc;
oolcoxdddoollolloodddl:;::::::;;;;;;;,,,,,,;;;;;;;;;;;::::::::::::::::cllllllllllooooooooddoooooooooooooloollllc::;:ldxkkkxxdddxxxkOOOOOO0000000KKKKKKKKKKKXXXXKXXXNNNNNNNXNNNNNNNNNNKkkKKxooooolllllll:
ooccdxdddooooolloodddo:,;cc::::::;;;;;;;;;;;;;,,;;;;;::::::::::::::::clllllllloooooooddoodddddoooooooooololloolllc::coxkxddddddxxxkkkOOOOO00000000KKKKKKKKKKXXXXKXXXNNNNXXNNXNNNNNNNNXOx0Kkoolooooollll:
olcodddddddolccllooddoc;;:ccc::::;:::;;::;;;;;;;;;::::::::::c:::cc:cllollllloooooooooddddddddddddoooooooolloollllc::coddxxddddddddkkkkOOOOO00000000000KKKKKKKXXXKKKXNNNXXXXXXNNNNNNNNN0kO0xlllloooollll:
ollddxddddolcccllodddoc:;::clcc::c::;;;;;;;;;;;;::::::::::::cccccccllooollooddddooddddddddddddddddoooodooooooolollc;:odxkkxoloddodxxxkOOOOOOO0000000000KKKKKKKXXXKKXXNNNXXXXXXXNNNNNNNXOO0dcccllloollll:
oloddxxddolccclloodddoc::::cllccc:::::::;;;;;;;::::::::::clllccccllolooloooddddddddddddddxddddddddoooodolloooooolll::dkkOOkdlodoloxxxkkOOOOOO0000000000KKKKKKKKXXKKKXNNNXXXXXXXXNNNNNNN0O0dccccllcllcll:
ccdxxxddolcccllloodddoccc:ccclllcc::::cc::::::cccccc:ccllllllccloooooooddddddddddddddxxxxxxdddxxdddddddolooloooooooc:lxkkkkdloolllddxkkkkOOOO00000000000KKKKKKKXXKKKXXNNNXXXXXXXNNNNNNN0O0d:ccccccccccc:
cldxdoodolcclloooddddlccccccclloolllccccc:::cllcccccloollllllloooooodddddxxxxxxdddddddddxxxxxxxxxddddddlloooooddooolccdxxxdoccolclodxxxkkOOOO000000000000KKKKKKXXKKKKXXNNNXXXXXXXNNNNNNK0Kklcccc::ccc::;
coddooddlcclooooddddolcclllllooooooolllllllllllcclooddocclooloddddddddddxxxxdxxxxkOOOOOOxddxxxxxxddddddlloddddddoooolclkOkolllolcclddxxkkOOO00000000000000KKKKKXXKKKKXXNNNXXXXXXXXNNNNNX0KKdcccc:::cccc;
oddooooc:clooooddxdoolllllooooooooooooooooooooooodddxKKdlcdOOkxkkkxxxxxxxxxkO0KXXXXXXXXXKOxddxddxddddddlooddddddoooooclxkdooooolc:cldxkkkOOOOOOO0000000000KKKKKKKKKKKKXXNNNXXXXXXXXNNXNXKKXOolllccccccc;
ooooolc:clooooddxdddollllooooddddoooooodddoooddddddxXWWXxlclxOKNWN0xxxxxxOKXNNNNNNNNNNNNXXX0kddddxdddxoloodddddddoooolcdxdoloolccc:ldxxkkkkkOOOO00000000000KKKKKKKKKKKXXXNNXXXXXXXXNNNNNKKXKklccccccccl:
ooolccllloooddxxxddooooooooodddddddooooodddddxxdddoOWWWWN0xlcldKWMWKkxxkKNNNNNNNNNNNNXXK0KKK0dlodxxdxxdoodddddddddooolcokkdolcccc::cdxkkkkkkOO00OOO00000000KKKKKKKKKKKKXXNNNXXXXXXXXNNNNXXNX0dlllooooodl
ollllooooooddxxddoooooooodddddddddoooodddxxxxddddodKWWWWWWN0dodxXMMW0xOXNNNNNNNNXXXKXK0O0XKKKkoxkxxxxdoloddddddddoooollldkkdolcc::::odddxkkOOOOOOO000000000KKKKKKKKKKKKXXXNNXXXXXXXXNNNNXXNXKOddddddxxxo
llodooddddddddddoooooooddddddddddddddddxxxxdddddddxXWWWWWWMW0dddOWMMN0KNNNNNNXKKKXXNK0KXKKXXKkxOX0xxxdolodddddddddoooolllxOkdollccc:lodxxkkkkOkOOOOO000000000KKKKKKKKKKXXXNNNXXXXXXXXNNNNXNNX0kxkxxxxxko
ddooooodddxxxdddooooooddddddoddddddddxxxxxddodddddkNWMMMMMMMNkodxKWMMX0XNNNXXXXNWNX0KXXKXNWXxxK0KXkdxdoooddddddddddddool;:xOxolllcc:coddxxkkkOOOOOO0000OOO00KKKKKKKKKKKKXXNNNXXXXXXXXNNNNXXNXKOkkxkkkxko
olllooddxxxxddooooodddddddddoddxxxxxxxxdddooooddxxONMMMMMWWWWOdddkNMMMXKXNNNNNNNX0KNXKKNNNNOloOKK0xdxdoodddddddddddddool;.;xkdllcc::codxkkkkkOOOOOOOO000OO00KKKKKKKKKKKKXXXNNXXXXXKXXXNNXXXXXKOkkkkkkkko
loooddxxdddddoodddddddddddddxxxxxxxxxdddoooooddxxxONMMMWWWWWWKxodd0WMMWKKNNNNNNKKXNXKXNXXN0ddkk00xdxxdlodddddddddddddoooc''cxxocccc::loddxxkkkOOOOOO000OOOO00KKKKKKKKKKKKXXXNNXXXXKKXXNNXXXXXK0kkkkkkkko
ooddxxxxdddoodddddddddxxxxxxxkkkxxxxddooooooddxxxxkKWMWWWWWWMW0dodkXMMMNKKNNNNXXNNXKNXKXX0k00KK0kdxxxolodddddddddddddoool;;cdxollc:::clodxxkkOOOOOO000OOOO000KKKKKKKKKKKKKXXNNNXXXXKKXXNNXXXXK0Okkkkkkkd
ddxxxxxxdddddddxxxxddxxxxxxxkkkkxxdddooodddddxxxxxx0WWWWWMMMMMXkoddOWMMMXkxkKNX0OOKK0KX0OKNWK0XKxodxdolddddddddddddddoool::ldxdllc:::clodxkkkkkOOOOOOOOOOOO00KKKKKKK0KKKKKKXXNNXXXXXKKXXXXXXXK0Okkkkkkkd
xxxxxxxdddddddxxxxxxxxxxxkxxxxxxxdoooodddddxxxxxxxx0NMMMMMMMMMWKxoodKWMMMKkOKXNKkOXXKXXKNXNWK0NXKOxdooloddddddddddddddool:,:dxdlc::::ccloddxxkkOOO0OOOOOOOOO0KKKKKKKKKKKKKKXXXNNXXXXKKXXXXXXXK0Okkkkkkko
xxxxxxxxdddxxxxxxxxxxkkkkkxxxxxddooodddddxxxxxxxxxxkXWMMMMMMMMMWOdookNMMMW0OKNWWNKK00KXXXK000XN0xOkoolloddddddxxdddddddoo:,cdxdlc:::::cloddxxkkOO00000OOOOOO0KKKKKKKKKKKKKKKXXNNXXXXKKKXXXKXXK0Okkkkkkko
xxxxxxdddddxxxxxxkkkkkkkkxxxxddoooodddddxxxxxxxxxxxx0WMMMMMMMMMMNkdod0WMMMX0NWNWNNN0OKNNKkOKXNNXXKkdolodddddddddddddddddoc,cdxdolccc:::cldxxxxkkkOOO0OOOOOO000KKKKKKKKKKKKKKKXXNXXXXXKKXXXKXK00Okkkkkkko
xxxxddddddxkkxxxxxxkkkkkxxxdddddddddxxxxxxxxxxxxddxdOWMMMMMMMMMMWKdodxXMMMWK0K0XWNNNK0OOO0NNNNNXX0xoolooddddddddddddddddoc,cdxdoolccc:::coddxkkkOOO000OOOOOO00KKKKKKKKKKKKKKKXXXNXXXXKKKXXKXK00Okkkkkkko
xddddddxxxxkkxxxxkkkkkxxxddddddddddxxxxxxxxxxxxdddxxkXMMMMMMMMMMMXxdddOWMMMNOxx0NNNNNNNNNNNOOXNKxdxdllloddddddxdddddddddoc;cdddollcllc::codxkkOOOOOOOOOOOOOO00KKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXKKKXXKXK00Okkkkkkko
xxxxxxxxkxxxxxxxxxxxxxxdddddddddxddxxxxxxddddddddddxxONMMMMMMMMMMWOdddxXMMMMKkkkOXNNNNNNK0O0KXXOxkxocclodddxddxddxxxxddddl:lddollolllc:::cdxxxxkkkkOOOOOOOOO0000KKKKKKKKKXKK00KXXNXKXKKKKXKKK00Okkkkkkkd
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdodddddxxxxxxxxxxxdddddddddddxxkKWWMMMMMMMMMKxoddOWMMMW0kkkkO00XNNXKXNXKOxxkxlclooodxxxxxxxdxxxddddlclooodddolcc:::coddxxkkOOOOOOOOOOO0000KKKKKKKKKKKKK0KKXXXXKKKKKXXK000Okkkkkkkd
xxxkxxxxxxxxxxxxxxxddddddddddxdxxxkxxxddddddoddddddddxOXWMMMMMWWMMNkoodxKMMMMXOkkkkkxxkkOOkkkxxxxxdlclloodddddxxxdddxxdddl:cloooooolc:;:;;lddxxkkkOOOOOOOOOO0KK00KKKKKKKKKKKKK0KKXXXKKKKKXXK000Okkkkkkkd
kxxkxxxxxxxxxxxxxxddddddxdddxxxxxxkkxxdoooooodddxddokKO0NWWWWWWWMMW0doxxOWMMMNOkOOkkkkdollldkxxxxxoccclodddxxdxxxxxxxddddo:;:cccllllc:;:;,ldxxkkkkOOOOOOOOOO0KKK0KKKKKKKKKKKKK00KKXXXKKKKXKK000kkkkkkkkd

              ╔═════════════════════════════════════════════════╗
              ║ » 0x01 | Introduction...........................║ 					            
              ║ » 0x02 | Reason.................................║ 					            
              ║ » 0x03 | Personal Information...................║ 					            
              ║ » 0x04 | Social Media...........................║
              ║ » 0x05 | Family Information.....................║
              ║ » 0x06 | Extra Information......................║
              ║ » 0x07 | Credits................................║					            
              ╚═════════════════════════════════════════════════╝
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
|
        ,,ggddY888Ybbgg,,
     ,agd8""'  .d8888888888bga,
    ,gdP""'   .d88888888888888888g,
   ,dP"    ,d888888888888888888888b,
  ,dP"     ,8888888888888888888888888b,
 ,8"     ,8888888P"""88888888888888888,
 ,8'      I888888I  )88888888888888888,
,8'      `8888888booo8888888888888888888,
d'       `88888888888888888888888888888b
8        `"8888888888888888888888888888
8         `"88888888888888888888888888
8           `"8888888888888888888888
Y,            `8888888888888888888P
`8,             `88888888888888888'
 `8,       .oo.    `888888888888888'
 `8a       8888    88888888888888'
  `Yba      `""'    ,888888888888P'
   "Yba          ,88888888888'
    `"Yba,       ,8888888888P"'        
     `"Y8baa,   ,d88888888P"'
        ``""YYba8888P888"'

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                        → 0x01 ←                        ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
d888888b d8b  db d888888b d8888b. .d88b. d8888b. db  db .o88b. d888888b d888888b .d88b. d8b  db 
 `88'  888o 88 `~~88~~' 88 `8D .8P Y8. 88 `8D 88  88 d8P Y8 `~~88~~'  `88'  .8P Y8. 888o 88 
  88  88V8o 88  88  88oobY' 88  88 88  88 88  88 8P     88    88  88  88 88V8o 88 
  88  88 V8o88  88  88`8b  88  88 88  88 88  88 8b     88    88  88  88 88 V8o88 
 .88.  88 V888  88  88 `88. `8b d8' 88 .8D 88b d88 Y8b d8  88   .88.  `8b d8' 88 V888 
Y888888P VP  V8P  YP  88  YD `Y88P' Y8888D' ~Y8888P' `Y88P'  YP  Y888888P `Y88P' VP  V8P 
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 

Big ass ego, told her it'd get dropped if she kept it up, so here get dropped on yo forehead dumb whore.

╔════════════════════════════════════════════════╗
║          → 0x02 ←          ║
╚════════════════════════════════════════════════╝
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
d8888b. d88888b .d8b. .d8888. .d88b. d8b  db 
88 `8D 88'   d8' `8b 88' YP .8P Y8. 888o 88 
88oobY' 88ooooo 88ooo88 `8bo.  88  88 88V8o 88 
88`8b  88~~~~~ 88~~~88  `Y8b. 88  88 88 V8o88 
88 `88. 88.   88  88 db  8D `8b d8' 88 V888 
88  YD Y88888P YP  YP `8888Y' `Y88P' VP  V8P 
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

 Mrs. Abbasi, you have been convicted for the following violations											                
  ☯ egotistical 																				    
  ☯ manipulative																				    
  ☯ whore

╔═════════════════════════════════════════════════════╗
║            → 0x03 ←           ║
╚═════════════════════════════════════════════════════╝
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
db  db d888888b .o88b. d888888b d888888b .88b d88. 
88  88  `88'  d8P Y8 `~~88~~'  `88'  88'YbdP`88 
Y8  8P  88  8P     88    88  88 88 88 
`8b d8'  88  8b     88    88  88 88 88 
 `8bd8'  .88.  Y8b d8  88   .88.  88 88 88 
  YP  Y888888P `Y88P'  YP  Y888888P YP YP YP 
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

  ☯ Alias                  																	    
  ▔▔▔▔▔▔																				        
	Mmith , MAIDCATGIRLKIM																				    
																						    
  ☯ Full Details       																		    
  ▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔																			    
	Name: Kimia Abbasi																					    
	Pictures » https://i.imgur.com/QGzzoZk.png														    
		  https://i.imgur.com/fXSkHY9.png														    
		  https://i.imgur.com/k3HR3rL.png
          https://i.imgur.com/1GyhbxX.png
          https://i.imgur.com/w52dUIl.png														    
	House »															    
	Age: 17																					   
	DOB: 24/5/2003																				    
	Born: ?																					    
	Lives: Reichenbach im Vogtland																		    																			    
			 																			    
  ☯ Phone Numbers																					    
  ▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔																			        
	+44 7954 009803 [NC]
    +49 1590 8356279 [NC]									    
																						    
  ☯ Address																					    
  ▔▔▔▔▔▔▔▔																				    
	Schreberstraße 08468 Reichenbach im Vogtland [C]															    
																						    
  ☯ Email(s)																					    
  ▔▔▔▔▔▔▔▔▔																				    
	kimsksksk@icloud.com
    kimiaabbasi48@hotmail.com 
    kimiaabbasi@hotmail.com
    kimabbasi@hotmail.com
    mibrahimajmalabbasi@gmail.com
    yvonnetrust@hotmail.com																					    
																						    
  ☯ Passwords																				    
  ▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔																			       
	goodpatty1@E
    goodpatty1
    goodpatty1@EA
    goodpatty9944@E
    brooklyn9944@EA
    Brooklyn9944@EA
    boredasf@EA																				        
																					        
  ☯ IP Addresses																			        
  ▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔																			    
	95.90.213.202

╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                      → 0x04 ←                       ║
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
.d8888. .d88b.  .o88b. d888888b .d8b. db      .88b d88. d88888b d8888b. d888888b .d8b. 
88' YP .8P Y8. d8P Y8  `88'  d8' `8b 88      88'YbdP`88 88'   88 `8D  `88'  d8' `8b 
`8bo.  88  88 8P     88  88ooo88 88      88 88 88 88ooooo 88  88  88  88ooo88 
 `Y8b. 88  88 8b     88  88~~~88 88      88 88 88 88~~~~~ 88  88  88  88~~~88 
db  8D `8b d8' Y8b d8  .88.  88  88 88booo.   88 88 88 88.   88 .8D  .88.  88  88 
`8888Y' `Y88P'  `Y88P' Y888888P YP  YP Y88888P   YP YP YP Y88888P Y8888D' Y888888P YP  YP 
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
																					    
  ☯ Discord																					    
   ▔▔▔▔▔▔▔														      				        
	- kim.#0007 [Main]
    - kim.#2611																			        
																						    
  ☯ NameMC																					    
   ▔▔▔▔▔▔																				    
	https://namemc.com/profile/mmith.6
    https://namemc.com/profile/xanhurts.1																    
  
  ☯ Instagram																					    
  ▔▔▔▔▔▔▔
    https://www.instagram.com/kimiiize/
																						    
  ☯ Spotify																					    
  ▔▔▔▔▔▔																				    
	https://open.spotify.com/user/kianabbasi?si=aua0_xunRZW9TRmvLW4Khg																		    
																						    
  ☯ Twitter																					    
   ▔▔▔▔▔▔▔																				    
	https://twitter.com/kimluvx																				    																				    
																						    
  ☯ Snapchat																					    
   ▔▔▔▔▔▔▔▔																				    
	kimia.abbasi																				    																				    
																						    
  ☯ Facebook																					    
   ▔▔▔▔▔▔▔▔																				    
	https://www.facebook.com/kimia.abbasi.75

╔═══════════════════════════════════════════════════╗
║           → 0x05 ←           ║
╚═══════════════════════════════════════════════════╝
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
d88888b .d8b. .88b d88. d888888b db   db  db 
88'   d8' `8b 88'YbdP`88  `88'  88   `8b d8' 
88ooo  88ooo88 88 88 88  88  88    `8bd8' 
88~~~  88~~~88 88 88 88  88  88     88  
88   88  88 88 88 88  .88.  88booo.  88  
YP   YP  YP YP YP YP Y888888P Y88888P  YP  
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

  	☯ Names																					    
  	▔▔▔▔▔▔																				    
		Brother: Kian Abbasi (Aged: ?)					    
		Her: Kimia Abbasi (Aged: 17)																    
																						    														    																				    
    ☯ Address																				    
    ▔▔▔▔▔▔																			        
	**CURRENT, CONFIRMED**																			    
	Schreberstraße 
    08468 Reichenbach im Vogtland																				   																		            														    

____________________________________________________________________________

██╗ ██╗██╗ █████╗ ███╗  ██╗   █████╗ ██████╗ ██████╗ █████╗ ███████╗██╗
██║ ██╔╝██║██╔══██╗████╗ ██║  ██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗██╔════╝██║
█████╔╝ ██║███████║██╔██╗ ██║  ███████║██████╔╝██████╔╝███████║███████╗██║
██╔═██╗ ██║██╔══██║██║╚██╗██║  ██╔══██║██╔══██╗██╔══██╗██╔══██║╚════██║██║
██║ ██╗██║██║ ██║██║ ╚████║  ██║ ██║██████╔╝██████╔╝██║ ██║███████║██║
╚═╝ ╚═╝╚═╝╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚═══╝  ╚═╝ ╚═╝╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝╚══════╝╚═╝
____________________________________________________________________________
																						    
  ☯ Kian Abbasi (Brother)																				    
  ▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔																				    
		Full Name: Kian Abbasi																	    
		Him - https://www.facebook.com/kian.abbasi.3													        													    
		Instagram - https://www.instagram.com/kian_abbasi/
        Picture - https://i.imgur.com/PPTKeLw.png 													    
		Work: Rettungssanitäter at Bayerisches Rotes Kreuz Kreisverband Hof 						   
		Age: ?
																				    
________________________________________________________________________________________________

███████╗██╗ ██╗ █████╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗   █████╗ ██████╗ ██████╗ █████╗ ███████╗██╗
██╔════╝██║ ██║██╔══██╗██╔══██╗██╔═══██╗██╔══██╗  ██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗██╔════╝██║
███████╗███████║███████║██████╔╝██║  ██║██████╔╝  ███████║██████╔╝██████╔╝███████║███████╗██║
╚════██║██╔══██║██╔══██║██╔═══╝ ██║  ██║██╔══██╗  ██╔══██║██╔══██╗██╔══██╗██╔══██║╚════██║██║
███████║██║ ██║██║ ██║██║   ╚██████╔╝██║ ██║  ██║ ██║██████╔╝██████╔╝██║ ██║███████║██║
╚══════╝╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚═╝╚═╝   ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝  ╚═╝ ╚═╝╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝╚══════╝╚═╝
________________________________________________________________________________________________
                                                																			    
  ☯ Shapor Abbasi																			    
  ▔▔▔▔▔▔▔▔▔																			    
		Full Name: Shapor Abbasi																		    
		Him - https://www.facebook.com/shapor.abbasi												    
		Picture - https://i.imgur.com/saNt3iY.png

______________________________________________________________________________________________________

██╗  ██╗██╗  ██╗ ██████╗ ███╗  ██╗███╗  ██╗███████╗   █████╗ ██████╗ ██████╗ █████╗ ███████╗██╗
╚██╗ ██╔╝██║  ██║██╔═══██╗████╗ ██║████╗ ██║██╔════╝  ██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗██╔════╝██║
 ╚████╔╝ ██║  ██║██║  ██║██╔██╗ ██║██╔██╗ ██║█████╗   ███████║██████╔╝██████╔╝███████║███████╗██║
 ╚██╔╝ ╚██╗ ██╔╝██║  ██║██║╚██╗██║██║╚██╗██║██╔══╝   ██╔══██║██╔══██╗██╔══██╗██╔══██║╚════██║██║
  ██║  ╚████╔╝ ╚██████╔╝██║ ╚████║██║ ╚████║███████╗  ██║ ██║██████╔╝██████╔╝██║ ██║███████║██║
  ╚═╝   ╚═══╝  ╚═════╝ ╚═╝ ╚═══╝╚═╝ ╚═══╝╚══════╝  ╚═╝ ╚═╝╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝╚══════╝╚═╝
______________________________________________________________________________________________________                                                   
													    																				    																				    
  ☯ Yvonne Abbasi 																			    
  ▔▔▔▔▔▔▔▔▔																		    
		Full Name: 																	    												    
		Her - https://www.instagram.com/yvi_lon/ 													    
		Picture - https://i.imgur.com/qOhSqhW.png
													    												    	    
___________________________________________________________________________________

███╗  ███╗ █████╗ ██████╗ ██╗  ██╗   █████╗ ██████╗ ██████╗ █████╗ ███████╗██╗
████╗ ████║██╔══██╗██╔══██╗╚██╗ ██╔╝  ██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗██╔════╝██║
██╔████╔██║███████║██████╔╝ ╚████╔╝   ███████║██████╔╝██████╔╝███████║███████╗██║
██║╚██╔╝██║██╔══██║██╔══██╗ ╚██╔╝   ██╔══██║██╔══██╗██╔══██╗██╔══██║╚════██║██║
██║ ╚═╝ ██║██║ ██║██║ ██║  ██║    ██║ ██║██████╔╝██████╔╝██║ ██║███████║██║
╚═╝   ╚═╝╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚═╝  ╚═╝    ╚═╝ ╚═╝╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝╚══════╝╚═╝
___________________________________________________________________________________                                         
																						    
  ☯ Mary Abbasi																		    
  ▔▔▔▔▔▔▔▔																	        
		Full Name: 																	    
		Her: https://www.instagram.com/marmarrabbassi/														    
		Picture: ?
													    																		    
_______________________________________________________________________________________

███╗  ███╗ █████╗ ██╗ ██╗██╗███╗  ██╗   █████╗ ██████╗ ██████╗ █████╗ ███████╗██╗
████╗ ████║██╔══██╗██║ ██║██║████╗ ██║  ██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗██╔════╝██║
██╔████╔██║███████║███████║██║██╔██╗ ██║  ███████║██████╔╝██████╔╝███████║███████╗██║
██║╚██╔╝██║██╔══██║██╔══██║██║██║╚██╗██║  ██╔══██║██╔══██╗██╔══██╗██╔══██║╚════██║██║
██║ ╚═╝ ██║██║ ██║██║ ██║██║██║ ╚████║  ██║ ██║██████╔╝██████╔╝██║ ██║███████║██║
╚═╝   ╚═╝╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚═╝╚═╝╚═╝ ╚═══╝  ╚═╝ ╚═╝╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝╚══════╝╚═╝
_______________________________________________________________________________________                                            
																						    
  ☯ Mahin Abbasi																	    
   ▔▔▔▔▔▔▔▔																        
		Full Name: Mahin Abbasi																		    
        Him - https://www.instagram.com/mahin.irn/ 											    
		Picture: ?
													    
_______________________________________________________________________________________________

███████╗██╗ ██╗ █████╗ ██╗ ██╗██╗   █████╗   █████╗ ██████╗ ██████╗ █████╗ ███████╗██╗
██╔════╝██║ ██║██╔══██╗██║ ██║██║   ██╔══██╗  ██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗██╔════╝██║
███████╗███████║███████║███████║██║   ███████║  ███████║██████╔╝██████╔╝███████║███████╗██║
╚════██║██╔══██║██╔══██║██╔══██║██║   ██╔══██║  ██╔══██║██╔══██╗██╔══██╗██╔══██║╚════██║██║
███████║██║ ██║██║ ██║██║ ██║███████╗██║ ██║  ██║ ██║██████╔╝██████╔╝██║ ██║███████║██║
╚══════╝╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚═╝╚══════╝╚═╝ ╚═╝  ╚═╝ ╚═╝╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝╚══════╝╚═╝
_______________________________________________________________________________________________                                               
																						    
  ☯ Shahla Abbasi																    
  ▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔															        
		Full Name: Shahla Abbasi 																	    
		Her - https://www.facebook.com/shahla.abbasi.7												    
		Instagram - https://www.instagram.com/shaabbasi2657/
        Lives: Hamburg, Germany	                   
 
╔════════════════════════════════════════╗
║        → 0x06 ←        ║
╚════════════════════════════════════════╝
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
d88888b db  db d888888b d8888b. .d8b. 
88'   `8b d8' `~~88~~' 88 `8D d8' `8b 
88ooooo `8bd8'   88  88oobY' 88ooo88 
88~~~~~ .dPYb.   88  88`8b  88~~~88 
88.   .8P Y8.  88  88 `88. 88  88 
Y88888P YP  YP  YP  88  YD YP  YP 
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

     ☯ Personal Account:
      Link: https://www.instagram.com/kim.abbasi/
      Email: kimiaabbasi@hotmail.com
      Pass: goodpatty1@E
      Phone: +44 **** ****78

     ☯ Her "Why Don't We" Fan Account.
      Link: https://www.instagram.com/seaveysh
      Email: kimiaabbasi48@hotmail.com
      Pass: goodpatty1

╔════════════════════════════════════════════════════════╗
║             → 0x07 ←            ║
╚════════════════════════════════════════════════════════╝
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
 .o88b. d8888b. d88888b d8888b. d888888b d888888b .d8888. 
d8P Y8 88 `8D 88'   88 `8D  `88'  `~~88~~' 88' YP 
8P   88oobY' 88ooooo 88  88  88    88  `8bo.  
8b   88`8b  88~~~~~ 88  88  88    88   `Y8b. 
Y8b d8 88 `88. 88.   88 .8D  .88.   88  db  8D 
 `Y88P' 88  YD Y88888P Y8888D' Y888888P  YP  `8888Y'
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄


 .S  S.  .S  sSSs  sSSs     .S  S.  .S  sSSs  sSSs     .S_sSSs   .S  sSSSSs  sSSSSs  .S_SSSs  
.SS  SS. .SS  d%%SP  d%%SP    .SS  SS. .SS  d%%SP  d%%SP    .SS~YS%%b  .SS  d%%%%SP  d%%%%SP .SS~SSSSS  
S%S  S&S S%S d%S'  d%S'     S%S  S&S S%S d%S'  d%S'     S%S  `S%b S%S d%S'   d%S'   S%S  SSSS 
S%S  d*S S%S S%|   S%|      S%S  d*S S%S S%|   S%|      S%S  S%S S%S S%S    S%S    S%S  S%S 
S&S  .S*S S&S S&S   S&S      S&S  .S*S S&S S&S   S&S      S%S  S&S S&S S&S    S&S    S%S SSSS%S 
S&S_sdSSS  S&S Y&Ss  Y&Ss     S&S_sdSSS  S&S Y&Ss  Y&Ss     S&S  S&S S&S S&S    S&S    S&S SSS%S 
S&S~YSSY%b S&S `S&&S  `S&&S     S&S~YSSY%b S&S `S&&S  `S&&S     S&S  S&S S&S S&S    S&S    S&S  S&S 
S&S  `S% S&S  `S*S  `S*S    S&S  `S% S&S  `S*S  `S*S    S&S  S&S S&S S&S sSSs S&S sSSs S&S  S&S 
S*S   S% S*S   l*S   l*S    S*S   S% S*S   l*S   l*S    S*S  S*S S*S S*b `S%% S*b `S%% S*S  S&S 
S*S   S& S*S  .S*P  .S*P    S*S   S& S*S  .S*P  .S*P    S*S  S*S S*S S*S  S% S*S  S% S*S  S*S 
S*S   S& S*S sSS*S  sSS*S     S*S   S& S*S sSS*S  sSS*S     S*S  S*S S*S  SS_sSSS  SS_sSSS S*S  S*S 
S*S   SS S*S YSS'  YSS'     S*S   SS S*S YSS'  YSS'     S*S  SSS S*S  Y~YSSY  Y~YSSY SSS  S*S 
SP     SP             SP     SP             SP     SP               SP  
Y      Y             Y      Y             Y      Y                Y 


		.-:.   ::-.::::::.  :::.   .,::   .:  .-:.   ::-.:::.  :::.  :::. .,-:::::/ 
		 ';;.  ;;;;';;;`;;;;, `;;;   `;;;, .,;;   ';;.  ;;;;';;`;; `;;;;, `;;;,;;-'````'  
		  '[[,[[[' [[[ [[[[[. '[[    '[[,,[['     '[[,[[[' ,[[ '[[, [[[[[. '[[[[[