████████╗██╗ ██╗███████╗███╗  ███╗██╗███████╗
                     ╚══██╔══╝██║ ██║██╔════╝████╗ ████║██║██╔════╝
                       ██║  ███████║█████╗ ██╔████╔██║██║███████╗
                       ██║  ██╔══██║██╔══╝ ██║╚██╔╝██║██║╚════██║
                       ██║  ██║ ██║███████╗██║ ╚═╝ ██║██║███████║
                       ╚═╝  ╚═╝ ╚═╝╚══════╝╚═╝   ╚═╝╚═╝╚══════╝ 
                                  
            ▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬

                               DOXXED BY:
                             V1XX: @v1xx.jpg
                             ARCH: n/a
                             MAST3RC: @mast3rc
							  
							  Format Made By:
						      φհąղէօʍའҽցąղ
                                 &
                                V1XX
					
                                Group:
                                Themis 
                               (@themis.tm)

				  ┌─|──▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬──|─┐
   							    REASONS:
                              Operating Omegle,
                              Platform housing all
                              sorts of pedos, predators,
                              hate speech, cp, and
                              so forth. Omegle is
                              horrendously run and 
                              moderated.
                   └─│──┐────────────────────ஜ۩۞۩ஜ──────────────────────┌──│─┘

				░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
				░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
				░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

            ▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬

		    ========================================ஜ۩۞۩ஜ=======================================
              ||||                                   ||||
              ||||                OPOMEGLE               ||||
              ||||                                   ||||
           =========================================ஜ۩۞۩ஜ=======================================

             ▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬

	      ˜”*°•.˜”*°• ┌─|──────────────────────────────────────────────────────────────────|─┐ •°*”˜.•°*”˜
 
                              PERSONAL INFO
 
          ˜”*°•.˜”*°• └─│──┐────────────────────────────────────────────────────────────┌──│─┘ •°*”˜.•°*”˜
              ===============================================================================
               ||||                                   ||||
               ||||   Name: Leif K-Brooks                      ||||
               ||||                                   ||||   
               ||||   Age: 27                            ||||
               ||||                                   ||||
               ||||   Gender: Male                          ||||
               ||||                                   ||||
               ||||   Address  1931 SW 14th Ave                  ||||
               ||||                                   ||||
               ||||   City  Portland                        ||||
               ||||                                   ||||
               ||||   State  Oregon                        ||||
               ||||                                   ||||
               ||||   Country  US United States                  ||||
               ||||                                   ||||
               ||||                                   ||||
               ||||   Confirmed Number:                       ||||
               ||||                                   ||||
               ||||   (503) 750-1990 (Personal Cell)                 ||||
               ||||                                   ||||
               ||||   (802) 380-4064 (Google Voice)                 ||||
               ||||                                   ||||
               ||||                                   ||||
               ||||   Emails: eurleif@gmail.com                   ||||
               ||||       eurleif@buyer-brokerage.com              ||||
               ||||       eurleif@ecritters.biz                 ||||
               ||||       leif@omegle.com                    ||||
               ||||       leif@octane.ai                     ||||
               ||||       hsanx@hotmail.com                   ||||
              ===============================================================================


             ▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬

          ˜”*°•.˜”*°• ┌─|──────────────────────────────────────────────────────────────────|─┐ •°*”˜.•°*”˜
 
                               EMAIL INFO
 
          ˜”*°•.˜”*°• └─│──┐────────────────────────────────────────────────────────────┌──│─┘ •°*”˜.•°*”˜
              ===============================================================================
               ||||                                   ||||
               |||| Email - {[1]}                           ||||
               |||| ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬                        ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Email : eurleif@gmail.com                      ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Name : Leif K-Brooks                        ||||
               ||||                                   ||||
               |||| GoogleID : 116609840593686564821                  ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Last Update : 2021-08-28 19:23:03                  ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Hangouts                              ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Maps https://www.google.com/maps/contrib/116609840593686564821   ||||
               ||||                                   ||||
               |||| News_360                              ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Photos https://get.google.com/albumarchive/             ||||
               |||| 116609840593686564821/albums/profile-photos             ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Youtube                               ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Calendar : https://calendar.google.com/calendar/          ||||
               |||| htmlembed?src=eurleif@gmail.com                   ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Email Used                             ||||
               ||||                                   ||||
               |||| twitter                               ||||
               ||||                                   ||||
               |||| spotify                               ||||
               ||||                                   ||||
               |||| samsung                               ||||
               ||||                                   ||||
               |||| pornhub                               ||||
               ||||                                   ||||
               |||| imgur                                ||||
               ||||                                   ||||
               |||| gravatar / FullName leifkb / http://gravatar.com/leifkb       ||||
               ||||                                   ||||
               |||| google                               ||||
               ||||                                   ||||
               |||| github                               ||||
               ||||                                   ||||
               |||| flickr                               ||||
               ||||                                   ||||
               |||| eventbrite                             ||||
               ||||                                   ||||
               |||| discord                               ||||
               ||||                                   ||||
               |||| archive                               ||||
               ||||                                   ||||
               |||| amazon                               ||||
               ||||                                   ||||                
               |||| Email - {[2]}                           ||||
               |||| ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬                        ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Email: eurleif@buyer-brokerage.com                 ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Email Used                             ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Email - {[3]}                           ||||
               |||| ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬                        |||| 
               ||||                                   ||||
               |||| Email: eurleif@ecritters.biz                    ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Email Used                             ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Google                               ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Freelancer                             ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Email - {[4]}                           ||||
               |||| ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬                        |||| 
               ||||                                   ||||
               |||| Email: leif@omegle.com                       ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Name : Leif K-Brooks                        ||||
               ||||                                   ||||
               |||| GoogleID : 105834829918892806135                  ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Last Update : 2021-09-05 08:46:28                  ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Maps https://www.google.com/                    ||||
               |||| maps/contrib/105834829918892806135                 ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Photos https://get.google.com/albumarchive/             ||||
               |||| 105834829918892806135/albums/profile-photos             ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Calendar : https://calendar.google.com/               ||||
               |||| calendar/htmlembed?src=leif@omegle.com               ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Email Used                             ||||
               ||||                                   ||||
               |||| google                               ||||
               ||||                                   ||||
               |||| discord                               ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Email - {[5]}                           ||||
               |||| ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬                        |||| 
               ||||                                   ||||
               |||| Email Used: leif@octane.ai                     ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Name : Leif K-Brooks                        ||||
               ||||                                   ||||
               |||| GoogleID : 109108153657480821765                  ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Last Update : 2021-09-11 20:08:25                  ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Hangouts                              ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Maps https://www.google.com/maps/                  ||||
               |||| contrib/109108153657480821765                    ||||
               ||||                                   |||| 
               |||| Photos https://get.google.com/albumarchive/             ||||
               |||| 109108153657480821765/albums/profile-photos             ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Calendar : https://calendar.google.com/               ||||
               |||| calendar/htmlembed?src=leif@octane.ai                ||||
               ||||                                   |||| 
               |||| Email Used                             |||| 
               ||||                                   |||| 
               |||| hubspot                               |||| 
               ||||                                   |||| 
               |||| google                               ||||  
               ||||                                   |||| 
               |||| Email - {[6]}                           |||| 
               |||| ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬                        |||| 
               ||||                                   |||| 
               |||| Email: hsanx@hotmail.com                      |||| 
               ||||                                   |||| 
               |||| Email Used                             |||| 
               ||||                                   |||| 
               |||| office365                              |||| 
               ||||                                   |||| 
              ===============================================================================            

             ▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬

          ˜”*°•.˜”*°• ┌─|──────────────────────────────────────────────────────────────────|─┐ •°*”˜.•°*”˜
 
                             ADDRESS & PHONE HISTORY
 
          ˜”*°•.˜”*°• └─│──┐────────────────────────────────────────────────────────────┌──│─┘ •°*”˜.•°*”˜ 

              ===============================================================================
               ||||                                   ||||
               |||| Possible Address:                          ||||
               ||||                                   ||||
               |||| 2122 Lake Dr; Winter Park, FL 32789                 ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Po Box 1652; Brattleboro, VT 05302                 ||||
               ||||                                   ||||
               |||| 1545 NW Market St, APT 207; Seattle, WA 98107            ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Previous Address:                          ||||
               ||||                                   ||||
               |||| 4557 11th NE Ave, APT 131; Seattle, WA 98105            ||||
               ||||                                   ||||
               |||| 1931 SW 14th Ave, APT 3; Portland, OR 97201             ||||  
               ||||                                   ||||
               |||| Phone Information:                         ||||
               |||| Phone  +1.8023804064                       ||||
               |||| Private  no                            ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Possible Number: (802) 380-4064                   ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Previous Number: (802) 254-7750                   ||||
               ||||         (503) 750-1990                   ||||                                                   
              ===============================================================================
           


             ▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬
    
          ˜”*°•.˜”*°• ┌─|──────────────────────────────────────────────────────────────────|─┐ •°*”˜.•°*”˜
 
                             JOBS AND EDUCATION
 
          ˜”*°•.˜”*°• └─│──┐────────────────────────────────────────────────────────────┌──│─┘ •°*”˜.•°*”˜ 

              ===============================================================================
               ||||                                   ||||
               |||| Jobs:                                ||||
               ||||                                   ||||
               |||| - Founder and Owner of Omegle (March 25th; 2009)          ||||
               |||| - Co-founder & CTO of Octain AI (May 2016)             |||| 
               ||||                                   ||||
               |||| FOUNDER                               ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Octane AI                              ||||
               |||| Omegle                               ||||
               ||||                                   ||||
               |||| OCCUPATION                             ||||
               |||| Entrepreneur                            ||||
               |||| Programmer                             ||||
               ||||                                   ||||
               |||| INDUSTRY                              ||||
               |||| Computer Software                          ||||
               ||||                                   ||||
              ===============================================================================


             ▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬

          ˜”*°•.˜”*°• ┌─|──────────────────────────────────────────────────────────────────|─┐ •°*”˜.•°*”˜
 
                             ALIASES & USERNAMES
 
          ˜”*°•.˜”*°• └─│──┐────────────────────────────────────────────────────────────┌──│─┘ •°*”˜.•°*”˜ 

              ===============================================================================
               |||| Aliases:                              ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Leif Carino                             ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Levi Coe                              ||||
               ||||                                   ||||                                
               ||||                                   ||||                                  
              ===============================================================================

 
 
             ▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬

          ˜”*°•.˜”*°• ┌─|──────────────────────────────────────────────────────────────────|─┐ •°*”˜.•°*”˜
 
                                BREACHES
 
          ˜”*°•.˜”*°• └─│──┐────────────────────────────────────────────────────────────┌──│─┘ •°*”˜.•°*”˜ 

              ===============================================================================
               ||||                                   ||||
               ||||                                   ||||
               |||| $pwd result:                            ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Password found                           ||||
               |||| Pwd: 14lsx                             ||||
               |||| Source: unknown                           ||||
               |||| Date:                                ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Password found                           ||||
               |||| Pwd: 2326                              ||||
               |||| Source: unknown                           ||||
               |||| Date:                                ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Password found                           ||||
               |||| Pwd: almightyhyphen                         ||||
               |||| Source: unknown                           ||||
               |||| Date:                                ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Password found                           ||||
               |||| Pwd: eureka0                            ||||
               |||| Source: MySpace.com                         ||||
               |||| Date: 2008-07                            ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Password found                           ||||
               |||| Pwd: f21rvy1h                            ||||
               |||| Source: 123RF.com                          ||||
               |||| Date: 2020-03                            ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Password found                           ||||
               |||| Pwd: io14lsx                            ||||
               |||| Source: unknown                           ||||
               |||| Date:                                ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Password found                           ||||
               |||| Pwd: leifkb                             ||||
               |||| Source: unknown                           ||||
               |||| Date:                                ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Password found                           ||||
               |||| Pwd: lio14                             ||||
               |||| Source: unknown                           ||||
               |||| Date:                                ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Password found                           ||||
               |||| Pwd: lio14ls                            ||||
               |||| Source: unknown                           ||||
               |||| Date:                                ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Password found                           ||||
               |||| Pwd: lio14lsX                            ||||
               |||| Source:                               ||||
               |||| MyHeritage.com,                           ||||
               |||| Poloniex.com,                            ||||
               |||| Stickam.com,                            ||||
               |||| BitcoinSecurity,                          ||||
               |||| LiveJournal,                            ||||
               |||| Dropbox.com,                            ||||
               |||| Collection 1,                            ||||
               |||| MySpace.com,                            |||| 
               |||| Neopets.com,                            ||||
               |||| Disqus.com                             ||||
               |||| Date: 2019-01                            ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Password found                           ||||
               |||| Pwd: lio14lsx1                           ||||
               |||| Source: unknown                           ||||
               |||| Date:                                ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Password found                           ||||
               |||| Pwd: lio14lsx123                          ||||
               |||| Source: unknown                           ||||
               |||| Date:                                ||||
               ||||                                   ||||                        
              ===============================================================================             ▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬

          ˜”*°•.˜”*°• ┌─|──────────────────────────────────────────────────────────────────|─┐ •°*”˜.•°*”˜
 
                              BUSINESS HISTORY
 
          ˜”*°•.˜”*°• └─│──┐────────────────────────────────────────────────────────────┌──│─┘ •°*”˜.•°*”˜ 

              ===============================================================================
               ||||                                   ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Domain Name  Creation Date  Registrar              ||||
               |||| omegle.com     2008-07-26  gandi.net             ||||
               |||| k-brooks.com   2012-08-21  gandi.net              ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Leif's brother (Steven K-Brooks) is the owner of          ||||
               |||| https://www.buyer-brokerage.com/                  ||||
               ||||                                   ||||
               |||| eurleif@gmail.com is associated to this person           ||||
               |||| Name	Leif K-brooks	                       ||||
               |||| is associated with 10 domains                    ||||
               |||| Address	1931 SW 14th Ave                   ||||
               |||| City	Portland	                       ||||
               |||| State	Oregon                            ||||
               |||| Country	US United States	               ||||
               |||| Phone	+1.8023804064                         ||||
               |||| Private	no                          ||||
               ||||                                   ||||
               ||||                                   ||||
               |||| https://www.octaneai.com/                      ||||
               ||||                                   ||||
               |||| WHOIS                                ||||
               |||| Property	Value                         ||||
               |||| Email	bapn8fejkzwrxfa@proxy.dreamhost.com              ||||
               |||| NameServer	CHAD.NS.CLOUDFLARE.COM                ||||
               |||| Created	2016-05-18 16:55:19                  ||||
               |||| Changed	2018-04-17 07:24:37                  ||||
               |||| Registrar	DreamHost, LLC                    ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Recent News and Activity                      ||||
               |||| Number of News Articles                       ||||
               |||| 2                                  ||||
               |||| News                                ||||
               |||| •                                  ||||
               |||| Aug 21, 2020                            ||||
               |||| Forbes — From Near Death With Chatbots To New Life In        ||||
               |||| E-Commerce, Octane AI Raises $4.25 Million             ||||
               |||| News                                ||||
               |||| •                                  ||||
               |||| Jul 27, 2020                            ||||
               |||| ETtech.com — Tired of Zoom? Try having random video chat      ||||
               |||| with strangers on Omegle                      ||||
               ||||                                   ||||
              ===============================================================================
             ▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬

          ˜”*°•.˜”*°• ┌─|──────────────────────────────────────────────────────────────────|─┐ •°*”˜.•°*”˜
 
                                 OMEGLE
 
          ˜”*°•.˜”*°• └─│──┐────────────────────────────────────────────────────────────┌──│─┘ •°*”˜.•°*”˜ 

              ===============================================================================
               ||||                                   ||||
               ||||                                   ||||
               |||| WHOIS                                ||||
               |||| Property	Value                         ||||
               |||| Email	eurleif@gmail.com                       ||||
               |||| NameServer	SIMON.NS.CLOUDFLARE.COM                ||||
               |||| Created	2008-07-26 00:00:00                  ||||
               |||| Changed	2014-09-02 00:00:00                  ||||
               |||| Expires	2020-07-26 00:00:00                  ||||
               |||| Registrar	GANDI SAS                       ||||
               |||| DNS RESOLUTIONS                           ||||
               |||| Date	IP Address                          ||||
               |||| 2017-03-30	74.217.30.185 (ClassC)                ||||
               |||| 2017-06-25	45.33.18.238 (ClassC)                 ||||
               |||| 2020-02-12	104.23.128.76 (ClassC)                ||||
               |||| 2020-03-17	104.23.129.76 (ClassC)                ||||
               |||| 2021-07-30	104.23.141.25 (ClassC)                ||||
               |||| 2021-08-25	104.23.142.25 (ClassC)                ||||
               |||| 2021-08-29	104.23.140.25 (ClassC)                ||||
               |||| 2021-09-05	104.23.139.25 (ClassC)                ||||
               |||| 2021-09-11	104.23.143.25 (ClassC)                ||||
               ||||                                   ||||
               |||| SUBDOMAINS                             ||||
               |||| Date	Domain	IP                          ||||
               |||| front10.omegle.com	2017-02-09	107.6.108.12         ||||
               |||| front20.omegle.com	2020-02-12	104.23.129.76         ||||
               |||| front30.omegle.com	2020-03-11	104.23.128.76         ||||
               |||| front11.omegle.com	2017-02-27	74.217.30.183         ||||
               |||| front21.omegle.com	2020-02-03	104.23.128.76         ||||
               |||| front31.omegle.com	2020-02-12	104.23.128.76         ||||
               |||| front1.omegle.com	2017-04-01	107.6.108.4          ||||
               |||| waw1.omegle.com	2017-03-30	107.6.110.75         ||||
               |||| front12.omegle.com	2020-02-12	104.23.129.76         ||||
               |||| front22.omegle.com	2020-02-20	104.23.129.76         ||||
               |||| front32.omegle.com	2020-03-04	104.23.128.76         ||||
               |||| front2.omegle.com	2017-03-05	107.6.108.5          ||||
               |||| waw2.omegle.com	2020-02-12	104.23.128.76         ||||
               |||| front13.omegle.com	2017-03-30	74.217.30.185         ||||
               |||| front23.omegle.com	2020-01-31	104.23.129.76         ||||
               |||| front3.omegle.com	2014-10-08	107.6.108.6          ||||
               |||| waw3.omegle.com	2020-02-20	104.23.128.76         ||||
               |||| front14.omegle.com	2017-03-02	74.217.30.186         ||||
               |||| front24.omegle.com	2020-02-12	104.23.128.76         ||||
               |||| front4.omegle.com	2013-10-16	107.6.108.7          ||||
               |||| front15.omegle.com	2017-04-19	74.217.30.187         ||||
               |||| front25.omegle.com	2020-03-20	104.23.129.76         ||||
               |||| front5.omegle.com	2013-10-16	107.6.108.13         ||||
               |||| front16.omegle.com	2020-02-20	104.23.129.76         ||||
               |||| front26.omegle.com	2020-02-20	104.23.129.76         ||||
               |||| front6.omegle.com	2017-04-14	107.6.108.14         ||||
               |||| front17.omegle.com	2020-02-03	104.23.129.76         ||||
               |||| front27.omegle.com	2020-03-11	104.23.128.76         ||||
               |||| front7.omegle.com	2014-10-08	107.6.110.74         ||||
               |||| front18.omegle.com	2020-03-04	104.23.128.76         ||||
               |||| front28.omegle.com	2020-03-04	104.23.129.76         ||||
               |||| front8.omegle.com	2013-10-16	107.6.110.220         ||||
               |||| front19.omegle.com	2020-02-12	104.23.128.76         ||||
               |||| front29.omegle.com	2020-03-04	104.23.129.76         ||||
               |||| front9.omegle.com	2017-03-30	107.6.110.219         ||||
               |||| cardassia.omegle.com	2013-06-09	107.6.108.7          ||||
               |||| promenade.omegle.com	2014-03-07	107.6.108.7          ||||
               |||| l.omegle.com	2015-03-03	54.231.10.212             ||||
               |||| wawadmin.omegle.com	2017-02-06	107.6.108.3          ||||
               |||| rtmfp.omegle.com	2021-08-20	107.6.108.12         ||||
               |||| quibbler.omegle.com	2014-08-18	107.6.108.4          ||||
               |||| bajor.omegle.com	2014-05-31	107.6.110.74         ||||
               |||| logs.omegle.com	2017-03-30	107.6.108.3          ||||
               |||| chatserv.omegle.com	2014-02-07	107.6.108.7          ||||
               |||| www.omegle.com	2013-12-12	54.230.35.84         ||||
               |||| lady.omegle.com	2018-11-03	64.38.221.140         ||||
               ||||                                   ||||       
               |||| Reverse DNS (PTR)	<no PTR record>                ||||
               |||| AS number	AS13335                        ||||
               |||| AS name (ISP)	Cloudflare, Inc.                   ||||
               |||| IP-range/subnet	104.23.128.0/20                ||||
               |||| Network tools	                           ||||
               |||| Location	<no location found>                  ||||
               |||| NetRange: 104.16.0.0 - 104.31.255.255                ||||
               |||| CIDR: 104.16.0.0/12                         ||||
               |||| NetName: CLOUDFLARENET                       ||||
               |||| NetHandle: NET-104-16-0-0-1                     ||||
               |||| Parent: NET104 (NET-104-0-0-0-0)                  ||||
               |||| NetType: Direct Allocation                     ||||
               |||| OriginAS: AS13335                          ||||
               |||| Organization: Cloudflare, Inc. (CLOUD14)              ||||
               |||| RegDate: 2014-03-28                         ||||
               |||| Updated: 2021-05-26                         ||||
               |||| Comment: All Cloudflare abuse reporting can be done via       ||||
               |||| https://www.cloudflare.com/abuse                  ||||
               |||| Ref: https://rdap.arin.net/registry/ip/104.16.0.0          ||||
               |||| OrgName: Cloudflare, Inc.                      ||||
               |||| OrgId: CLOUD14                           ||||
               |||| Address: 101 Townsend Street                    ||||
               |||| City: San Francisco                         ||||
               |||| StateProv: CA                            ||||
               |||| PostalCode: 94107                          ||||
               |||| Country: US                             ||||
               |||| RegDate: 2010-07-09                         ||||
               |||| Updated: 2021-07-01                         ||||
               |||| Ref: https://rdap.arin.net/registry/entity/CLOUD14         ||||
               ||||                                   ||||
               ||||                                   ||||
               |||| OrgAbuseHandle: ABUSE2916-ARIN                   ||||
               |||| OrgAbuseName: Abuse                         ||||
               |||| OrgAbusePhone: +1-650-319-8930                   ||||
               |||| OrgAbuseEmail: abuse@cloudflare.com                 ||||
               |||| OrgAbuseRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE2916-ARIN  ||||
               ||||                                   ||||
               |||| OrgTechHandle: ADMIN2521-ARIN                    ||||
               |||| OrgTechName: Admin                         ||||
               |||| OrgTechPhone: +1-650-319-8930                    ||||
               |||| OrgTechEmail: rir@cloudflare.com                  ||||
               |||| OrgTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ADMIN2521-ARIN  ||||
               ||||                                   ||||
               |||| OrgRoutingHandle: CLOUD146-ARIN                   ||||
               |||| OrgRoutingName: Cloudflare-NOC                   ||||
               |||| OrgRoutingPhone: +1-650-319-8930                  ||||
               |||| OrgRoutingEmail: noc@cloudflare.com                 ||||
               |||| OrgRoutingRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/CLOUD146-ARIN ||||
               ||||                                   ||||
               |||| OrgNOCHandle: CLOUD146-ARIN                     ||||
               |||| OrgNOCName: Cloudflare-NOC                     ||||
               |||| OrgNOCPhone: +1-650-319-8930                    ||||
               |||| OrgNOCEmail: noc@cloudflare.com                   ||||
               |||| OrgNOCRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/CLOUD146-ARIN   ||||
               ||||                                   ||||
               |||| RTechHandle: ADMIN2521-ARIN                     ||||
               |||| RTechName: Admin                          ||||
               |||| RTechPhone: +1-650-319-8930                     ||||
               |||| RTechEmail: rir@cloudflare.com                   ||||
               |||| RTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ADMIN2521-ARIN   ||||
               ||||                                   ||||
               |||| RNOCHandle: NOC11962-ARIN                      ||||
               |||| RNOCName: NOC                            ||||
               |||| RNOCPhone: +1-650-319-8930                     ||||
               |||| RNOCEmail: noc@cloudflare.com                    ||||
               |||| RNOCRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC11962-ARIN    ||||
               ||||                                   ||||
               |||| RAbuseHandle: ABUSE2916-ARIN                    ||||
               |||| RAbuseName: Abuse                          ||||
               |||| RAbusePhone: +1-650-319-8930                    ||||
               |||| RAbuseEmail: abuse@cloudflare.com                  ||||
               |||| RAbuseRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE2916-ARIN   ||||
               ||||                                   ||||
               ||||                                   ||||
               |||| #                                  ||||
               |||| # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use   ||||
               |||| Reverse DNS (PTR)  <no PTR record>                ||||
               |||| AS number  AS13335                        ||||
               |||| AS name (ISP)  Cloudflare, Inc.                  ||||
               |||| IP-range/subnet  104.23.128.0/20                 ||||
               |||| Network tools                            ||||
               |||| Location  <no location found>                   ||||
              ===============================================================================             ▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬

          ˜”*°•.˜”*°• ┌─|──────────────────────────────────────────────────────────────────|─┐ •°*”˜.•°*”˜
 
                               SOCIALS
 
          ˜”*°•.˜”*°• └─│──┐────────────────────────────────────────────────────────────┌──│─┘ •°*”˜.•°*”˜ 

              ===============================================================================
               ||||                                   ||||
               ||||                                   ||||              
               |||| Linkedin: https://www.linkedin.com/in/leif-k-brooks-a073b951    ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Twitter: https://twitter.com/LeifKB                 ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Gravatar: http://gravatar.com/leifkb                ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Archive.org:  https://archive.org/details/@leifkb         ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Bitbucket: https://bitbucket.org/leifkb/              ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Blogger: https://www.blogger.com/profile/05142139210368819924    ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Github: https://www.github.com/leifkb               ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Kik: https://kik.me/leifkb                     ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Medium: https://medium.com/@leifkb                 ||||
               ||||                                   ||||
               |||| OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org/user/leifkb      ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Pinterest: https://www.pinterest.com/leifkb/            ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Product Hunt: https://www.producthunt.com/@leifkb         ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Pypi: https://pypi.org/user/leifkb                 ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Reddit: https://www.reddit.com/user/leifkb             ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Scratch: https://scratch.mit.edu/users/leifkb           ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Playgeroyale: https://www.plageroyale.com/u/eurleif         ||||
               ||||                                   ||||
               ||||                                   ||||
              ===============================================================================             ▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬

          ˜”*°•.˜”*°• ┌─|──────────────────────────────────────────────────────────────────|─┐ •°*”˜.•°*”˜
 
                             OTHER + EVIDENCE
 
          ˜”*°•.˜”*°• └─│──┐────────────────────────────────────────────────────────────┌──│─┘ •°*”˜.•°*”˜ 

              ===============================================================================
               ||||                                   ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Other Website: https://ecritters.biz/                ||||
               |||| Registry Registrant ID:                       ||||
               |||| Registrant Name: Leif K-Brooks                   ||||
               |||| Registrant Organization:                      ||||
               |||| Registrant Street: 1931 SW 14th Ave                 ||||
               |||| Apartment 3                             ||||
               |||| Registrant City: Portland                      ||||
               |||| Registrant State/Province: Oregon                  ||||
               |||| Registrant Postal Code: 97201                    ||||
               |||| Registrant Country: US                       ||||
               |||| Registrant Phone: +1.8023804064                   ||||
               |||| Registrant Phone Ext:                        ||||
               |||| Registrant Fax:                           ||||
               |||| Registrant Fax Ext:                         ||||
               |||| Registrant Email: eurleif@gmail.com                 ||||
               |||| Registry Admin ID:                         ||||
               |||| Admin Name: Leif K-Brooks                      ||||
               |||| Admin Organization:                         ||||
               |||| Admin Street: 1931 SW 14th Ave                   ||||
               |||| Apartment 3                             ||||
               |||| Admin City: Portland                        ||||
               |||| Admin State/Province: Oregon                    ||||
               |||| Admin Postal Code: 97201                      ||||
               |||| Admin Country: US                          ||||
               |||| Admin Phone: +1.8023804064                     ||||
               |||| Admin Phone Ext:                          ||||
               |||| Admin Fax:                             ||||
               |||| Admin Fax Ext:                           ||||
               |||| Admin Email: eurleif@gmail.com                   ||||
               |||| Registry Tech ID:                          ||||
               |||| Tech Name: Leif K-Brooks                      ||||
               |||| Tech Organization:                         ||||
               |||| Tech Street: 1931 SW 14th Ave                    ||||
               |||| Apartment 3                             ||||
               |||| Tech City: Portland                         ||||
               |||| Tech State/Province: Oregon                     ||||
               |||| Tech Postal Code: 97201                       ||||
               |||| Tech Country: US                          ||||
               |||| Tech Phone: +1.8023804064                      ||||
               |||| Tech Phone Ext:                           ||||
               |||| Tech Fax:                              ||||
               |||| Tech Fax Ext:                            ||||
               |||| Tech Email: eurleif@gmail.com                    ||||
               |||| Name Server: NS1.LINODE.COM                     ||||
               |||| Name Server: NS2.LINODE.COM                     ||||
               ||||                                   ||||
               ||||                                   ||||
               |||| EVIDENCE/ARTICLES:                         ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Weird Link Forum: https://sinfulsite.com/              ||||
               |||| Thread-Random-Omegle-Girls-MEGA-Link?page=3             ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Archived Omegle Blog: https://web.archive.org/web/         ||||
               |||| 20090403052716/omegler.blogspot.com/                ||||
               |||| 2009/03/welcome-to-omegle-blog.html                 ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Article: https://www.bbc.com/news/technology-56085499        ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Other Company: https://www.octaneai.com/              ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Old Address Proof: https://www.newschoolers.com/          ||||
               |||| forum/thread/503456/Omegle-com-creator-lives-next-to-me--      ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Conviction Article: https://www.justice.gov/usao-ndal/       ||||
               |||| pr/birmingham-man-                         ||||
               |||| sentenced-65-years-prison-child-pornography-charges         ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Article 1: https://www.bbc.com/news/technology-56085499       ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Article 2: https://www.wivb.com/news/                ||||
               |||| does-your-child-omegle-predators-use-app-to-target-kids/      ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Article 3: https://www.kcra.com/article/              ||||
               |||| rossen-reports-predators-targeting-kids-on             ||||
               |||| -chat-website-omegle/35552922                    |||| 
               ||||                                   ||||
               |||| Article 4: https://hail.to/hornby-high-school/article/PH3kE0m    ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Article 5: https://metro.co.uk/2021/02/24/             ||||
               |||| parents-should-know-these-10-apps-used-by-             ||||
               |||| child-predators-say-police-14136898/                ||||
               ||||                                   ||||
               |||| News Report: https://essexnewsdaily.com/news/bloomfield/91497    ||||
               ||||                                   ||||
               |||| NSFW Flasher Forum: https://dickflash.com/threads/omegle.46940/   ||||
               ||||                                   ||||
               |||| Vulnerability: http://bear24rw.blogspot.com/2009/          ||||
               |||| 11/omeglecom-man-in-middle-attack.html               ||||
               ||||                                   ||||
              ===============================================================================             ▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬

                ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
				░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
				░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

                   ┌─|──▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬──|─┐
   							   
                                Regards,

                                Themis.

                   └─│──┐─────────────────────ஜ۩۞۩ஜ─────────────────────┌──│─┘


                                ___---___
                             ___---___---___---___
                          __ _---___---  *  ---___---___
                      __ _---___---  o/ 0_/ @ o ^  ---___---___
                    __ _---___--- @ i_e J-U /| -+D O|-| (o) /  ---___---___
                 ___-- -___---  __/| //\ /| |\ /\ |\| |_ __--oj  ---___---___
              _ _---___---_________________________________________________________---___---__
              ===============================================================================
               ||||             justitia est cæcusa            ||||
               |---------------------------------------------------------------------------|
               |___-----___-----___-----___-----___-----___-----___-----___-----___-----___|
               / _ \===/ _ \  / _ \===/ _ \  / _ \===/ _ \  / _ \===/ _ \  / _ \===/ _ \
              ( (.\ oOo /.) ) ( (.\ oOo /.) ) ( (.\ oOo /.) ) ( (.\ oOo /.) ) ( (.\ oOo /.) )
               \__/=====\__/  \__/=====\__/  \__/=====\__/  \__/=====\__/  \__/=====\__/        
                |||||||     |||||||     |||||||     |||||||     |||||||
                |||||||     |||||||     |||||||     |||||||     ||||||| 
                |||||||     |||||||     |||||||     |||||||     ||||||| 
                |||||||     |||||||     |||||||     |||||||     |||||||
                |||||||     |||||||     |||||||     |||||||     |||||||
                |||||||     |||||||     |||||||     |||||||     |||||||
                |||||||     |||||||     |||||||     |||||||     |||||||
                |||||||     |||||||     |||||||     |||||||     |||||||
                (oOoOo)     (oOoOo)     (oOoOo)     (oOoOo)     (oOoOo)
                J%%%%%L     J%%%%%L     J%%%%%L     J%%%%%L     J%%%%%L
                ZZZZZZZZZ    ZZZZZZZZZ    ZZZZZZZZZ    ZZZZZZZZZ    ZZZZZZZZZ
               ===========================================================================
              __|_________________________________________________________________________|__
              _|___________________________________________________________________________|_
              |_____________________________________________________________________________|
              _______________________________________________________________________________                             TEMPLATE DESIGNED BY @PHANTOMREGAN

                             TEMPLATE DESIGNED BY @V1XX.JPG
                  ░░░░░░░░                            ░░░░▒▒▓▓▓▓████░░               
               ░░░░░░░░░░                ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▒▒              
               ░░░░░░░░░░                ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████              
               ░░░░░░░░░░                ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████              
               ░░░░░░░░░░   ░░░░░░          ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████              
               ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░       ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████              
               ░░░░░░░░░░░░░░   ░░░░░░░░░░      ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████              
               ░░░░░░░░░░░░    ░░░░░░░░░░░░     ▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████              
               ░░░░░░░░░░      ░░░░ ░░░░░░    ▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████              
               ░░░░░░░░░░       ░░░░░░░░░░    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████              
               ░░░░░░░░░░        ░░░░░░░░░░   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████              
               ░░░░░░░░░░        ░░░░░░░░░░   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████              
               ░░░░░░░░░░         ░░░░░░░░░░  ▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████              
               ░░░░░░░░░░   ░░▓▓████████░░░░░░░░░░  ▓▓▓▓▓▓▒▒  ░░▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓              
               ░░░░░░░░░░ ░░██████████████████░░░░░░  ▓▓▓▓▓▓▓▓      ░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████              
               ░░░░░░░░░░  ░░▓▓██████████████░░░░░░  ▓▓▓▓▓▓▓▓        ░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████              
               ░░░░░░░░░░    ▒▒████████████▓▓░░░░  ▓▓▓▓▓▓▓▓██         ▓▓▓▓▓▓▓▓████               
               ░░░░░░░░░░       ▒▒▓▓██████ ░░  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓       ░░▓▓▓▓▓▓▓▓████               
               ░░░░░░░░░░           ░░░░   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████               
                ░░░░░░░░            ░░   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████               
                ░░░░░░░░            ░░   ▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████               
                ░░░░░░░░                ▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓               
                ░░░░░░░░            ░░   ▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████               
                ░░░░░░░░                ▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒▒               
                ░░░░░░░░░░               ▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████                
                 ░░░░░░                ▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████                
                 ░░░░░░░░          ░░░░░░  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████                
                 ░░░░░░░░          ░░░░░░░░░░████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████                
                 ░░░░░░░░░░         ░░░░░░░░░░████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓                
                 ░░░░░░░░░░ ▓▓██      ░░░░░░░░░░██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▒▒                
                  ░░░░░░░░░░▒▒████░░      ░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████                 
                  ░░░░░░░░░░░░██████▓▓        ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████                 
                  ░░░░░░░░░░░░██████████       ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▒▒                 
                   ░░░░░░░░░░▓▓████████████▒▒    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████                  
                   ░░░░░░░░░░░░██▓▓██████████████▓▓▓▓░░         ▒▒▓▓▓▓▓▓██████                  
                   ░░░░░░░░░░░░██████████████████████           ▓▓▓▓██████▓▓                  
                    ░░░░░░░░░░▒▒████████████████████           ██▓▓██████░░                  
                    ░░░░░░░░░░░░████████████████████           ▓▓████████                   
                    ░░░░░░░░░░ ░░██████████████████           ▓▓██████░░                   
                     ▒▒░░░░░░░░░░██████████████████          ▒▒▓▓██████                    
                      ▒▒░░░░░░░░░░████████████████▓▓▒▒        ▓▓██████▒▒                    
                      ░░░░░░░░░░░░▒▒██████████████▓▓▓▓▓▓▒▒      ████████                     
                       ▒▒░░░░░░░░ ██████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ░░▓▓████░░                     
                       ░░▒▒░░░░░░░░ ████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒████████                      
                        ▒▒░░░░░░░░░░ ▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████                       
                         ▒▒░░░░░░░░░░░░░░ ░░▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████░░                       
                          ░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓████████████                         
                           ░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░▓▓████████████████                          
                             ▒▒░░░░░░░░░░░░██████████████▓▓                           
                              ▒▒▒▒░░░░░░░░████████████░░                            
                               ░░▒▒▒▒▒▒░░████████░░                              
                                    ░░