888  d8P               888      888  d8P               888   
                    888  d8P               888      888  d8P               888   
                    888 d8P                888      888 d8P                888   
                    888d88K   88888b.  .d88b.  .d8888b 888 888   888d88K   88888b.  .d88b.  .d8888b 888 888 
                    8888888b  888 "88b d88""88b d88P"  888 .88P   8888888b  888 "88b d88""88b d88P"  888 .88P 
                    888 Y88b  888 888 888 888 888   888888K    888 Y88b  888 888 888 888 888   888888K 
                    888  Y88b 888 888 Y88..88P Y88b.  888 "88b   888  Y88b 888 888 Y88..88P Y88b.  888 "88b 
                    888  Y88b 888 888 "Y88P"  "Y8888P 888 888   888  Y88b 888 888 "Y88P"  "Y8888P 888 888 
                                                
                                           ______________
                                          |\ ___________ /|
                                          | | _ _ _ _ | |
                                          | | | | | | | | |
                                          | | |-+-+-+-| | |    ,-----------.
                                          | | |-+-+=+%| | |    |      |
                                          | | |_|_|_|_| | |   / COME IN! |
                                          | |  ___  | | ___-'       J
                                          | |  [___] ()| |""""""""""""""""""'
                                          |        | 
                                          | |     ||| |
                                          | |     ()| |
                                          | |      | |
                                          | |      | |
                                          | |      | |
                                          |_|___________|_|
                                                                                                    
                                   ██████╗██████╗ ███████╗██████╗ ██╗████████╗███████╗                                        
                                  ██╔════╝██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗██║╚══██╔══╝██╔════╝██╗  doxbin.org/user/vouch
                                  ██║   ██████╔╝█████╗ ██║ ██║██║  ██║  ███████╗╚═╝  
                                  ██║   ██╔══██╗██╔══╝ ██║ ██║██║  ██║  ╚════██║██╗                                       
                                  ╚██████╗██║ ██║███████╗██████╔╝██║  ██║  ███████║╚═╝                                       
                                   ╚═════╝╚═╝ ╚═╝╚══════╝╚═════╝ ╚═╝  ╚═╝  ╚══════╝                                        
                                                                               .(((.                   
                  .(@@@@@*                                                    /@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*             
             @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*                                            @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          
          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@        
        @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,                                    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@       
       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*                                 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&     
     .@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                               @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    
    #@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                             @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                           @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   
   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                          %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#  
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                        @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                     &@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    .@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*       .@@@@@@@@@@@@@@@@      ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&           @@@@@@@@@@          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@              @@@@@#            &@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@               @@@              (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,                                @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(  
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                         (@        @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    
     &@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          @             //          %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@     
       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           @            @           @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&      
        @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           @@           @            @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&        
          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           @@@@          @@@           @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          
             @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           @@@@@*        @@@@@%          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@            
                  **      @@@@@@@@@@@@@@@          @@@@@@@@@@    @@@@@@@@@@          @@@@@@@@@@@@@@    ,@@@@@@@@@@@@@,                
                        @@@@@@@@@@@@@@@@@          @@@@@@@@@@     @@@@@@@@@          @@@@@@@@@@@@@@@@                           
                        @@@@@@@@@@@@@@@@@&         @@@@@@@@@     @@@@@@@@@          @@@@@@@@@@@@@@@@                           
                        @@@@@@@@(  @@@@@@         @@@@@@@@     @@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@@@@@                           
                        @@@@@@      .@@         @@@@@@@@     @@@@@@@@         @@    @@@@@@@@                           
                        @@@@                  @@@@@@@@@   *@@@@@@@@@                @@@@@                           
                        #@@                                               @@@                           
                        .@@                      @@@@@@@@%                     ,@@                           
                        @@    @@@              &@@@@     @@@@&                   @@                           
                         @.                  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@              ( @@   @                           
                         @      @            @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                  @@                           
                          @      @&            @@@@@@@@@@@@@@@@@             @     @@                            
                          @      @&                                @/     @@                            
                           @      @@@                             @@@      @@                             
                           @@      @@@@@                          %@@@@      @@                             
                            @@      @@@@@                        @@@@@@      @@                              
                             @@      @@@@@ @                     @@ @@@@@      @@                               
                             @@&      @@@@@@ @@ @@             @  @@,@@@@@@      @@                                
                              @@@     .@@@@@@@*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@     (@@                                 
                               @@@     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@     @@#                                  
                                 @@@     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    @@@                                   
                                   @@@    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&   @@@                                     
                                     @@    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(   @                                        
                                      @@@     *@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    @@@                                        
                                       @@@@.                .@@@                                          
                                         @@@@@@           @@@@@@                                           
                                            &@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#                                              


                    d888888b d8b  db d888888b d8888b. .d88b. d8888b. db  db .o88b. d888888b d888888b .d88b. d8b  db 
                     `88'  888o 88 `~~88~~' 88 `8D .8P Y8. 88 `8D 88  88 d8P Y8 `~~88~~'  `88'  .8P Y8. 888o 88 
                      88  88V8o 88  88  88oobY' 88  88 88  88 88  88 8P     88    88  88  88 88V8o 88 
                      88  88 V8o88  88  88`8b  88  88 88  88 88  88 8b     88    88  88  88 88 V8o88 
                     .88.  88 V888  88  88 `88. `8b d8' 88 .8D 88b d88 Y8b d8  88   .88.  `8b d8' 88 V888 
                    Y888888P VP  V8P  YP  88  YD `Y88P' Y8888D' ~Y8888P' `Y88P'  YP  Y888888P `Y88P' VP  V8P
                    ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
                    Reasons:
                      ✞ → Retarted
                      ✞ → Egotistical
                      ✞ → Harmless
                      ✞ → Poor
                      ✞ → Racist 

                    ◤ Introduction:                                             ◥
                      This is the ending of Zoey Stegmann Here's a girl who thinks she's funny by trying to make weird sounds 
                      on her unfunny and embarrassing tiktok account. She's rude, selfish and weird. she watches anime and she's a
                      n asshole who spends his day like that. There is no real life except the internet so I ask you to put your 
                      life in order, think about what I wrote, and disappear 
         


         .-"""-.
         / . - \
         \    /
      .-""-.,:.-_-.<                         db  db d888888b .o88b. d888888b d888888b .88b d88. 
     /  _; , / ).|                         88  88  `88'  d8P Y8 `~~88~~'  `88'  88'YbdP`88 
     \ ; / ` `" '\                         Y8  8P  88  8P     88    88  88 88 88
      '.-| ;-.____, |       .,                 `8b d8'  88  8b     88    88  88 88 88
        \ `._~_/ /       /"/                  `8bd8'  .88.  Y8b d8  88   .88.  88 88 88
 ,.      /`-.__.-'\`-._   ,",' ;                   YP  Y888888P `Y88P'  YP  Y888888P YP YP YP
 \"\     / /|  o  \._ `-._; / ./-.                ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ; ';,   / / |  `__ \ `-.,( / //.-'
 :\ \\;_.-" ; |.-"`  ``\  /-. /.-'                 ✗ Alias  
  :\ .\),.-' /   }{  |  '..'                   ▔▔▔▔▔▔▔
   \ .-\   |     , /                         meowbah
   '..'   ;'    , /                                        
        ( __ `;--;'__`)                      ✗ Full Details
        `//'`  `||`                       ▔▔▔▔▔▔▔▔▔
        _//    ||                         Name: Zoey
    .-"-._,(__)   .(__).-""-.                      Surname: Stegmann
   /     \   /      \                     Age: 15
   \     /   \      /                     DoB: 18/07/05
    `'--=="--`    `--""==--'`                      Sex: Female
                                       Hair: Brown
                                       Race: White
                                       Height: 5"9 
                                       Nationality: American
                                       Eye Color: Brown                                     
                                       pic of this idiot: https://ibb.co/M5mmb1F
                                     
                                   
                                    ✗ Address																					    
                                    ▔▔▔▔▔▔▔
                                       10070 Gilbert St, Anaheim CA 92804 **CONFIRMED**
                                       House Picture: https://cdn.discordapp.com/attachments/957911620556816415/960962737859604611/unknown.png  
                                       Postal Code: 92804
                                       Coordinates: 33.816 / -117.9692
                                       Country: United States (US)
                                       City: Anaheim            
           
                                       House Info:                               
                                       Length of Residence: 1 Years                       
                                       Household Size: 6 People                         
                                       Estimated Net Worth: $100,000 - 249,999                 
                                       Estimated Income: $100,000 - 149,999                   
                                       Est Value: $256,200                           
                                       Beds: 3                                 
                                       Bath: 1                                 
                                       Built: 1986 


                                   ✗ School								    
                                   ▔▔▔▔▔▔
                                       Esperanza High School
                                       1830 N. Kellogg Drive, Anaheim, CA 92807
                                       (714) 986-7540                                          ✗ Phone Number																			        
                                       ▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
                                       +1-206-443-9275
                                          

       d8888. .d88b.  .o88b. d888888b .d8b. db      .88b d88. d88888b d8888b. d888888b .d8b. 
      88' YP .8P Y8. d8P Y8  `88'  d8' `8b 88      88'YbdP`88 88'   88 `8D  `88'  d8' `8b 
      `8bo.  88  88 8P     88  88ooo88 88      88 88 88 88ooooo 88  88  88  88ooo88 
       `Y8b. 88  88 8b     88  88~~~88 88      88 88 88 88~~~~~ 88  88  88  88~~~88 
      db  8D `8b d8' Y8b d8  .88.  88  88 88booo.   88 88 88 88.   88 .8D  .88.  88  88 
      `8888Y' `Y88P'  `Y88P' Y888888P YP  YP Y88888P   YP YP YP Y88888P Y8888D' Y888888P YP  YP
      ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

          ✗ Discord															    
          ▔▔▔▔▔▔
            Meowbah#2647 - 954591863044706305 
            Meowbah#2153 - 95425016301316505            
            https://discord.gg/meowbah
          
          ✗ NameMC																				    
          ▔▔▔▔▔▔
            https://namemc.com/profile/MeowBah.1 
            [UUID 47af2638-a895-4a30-a655-1d31a27280a5]

          ✗ TikTok												    								    
          ▔▔▔▔▔▔▔ 
            https://www.tiktok.com/@meowbahh
            https://www.tiktok.com/@durrbahh
     
          ✗ Twiter											    					    
          ▔▔▔▔▔▔▔ 
            https://twitter.com/Meowbahh


          ✗ YouTube											    					    
          ▔▔▔▔▔▔▔ 
            https://www.youtube.com/c/Meowbah/featured


                d88888b db  db d888888b d8888b. .d8b.    d888888b d8b  db d88888b .d88b. 
                88'   `8b d8' `~~88~~' 88 `8D d8' `8b    `88'  888o 88 88'   .8P Y8. 
                88ooooo `8bd8'   88  88oobY' 88ooo88     88  88V8o 88 88ooo  88  88 
                88~~~~~ .dPYb.   88  88`8b  88~~~88     88  88 V8o88 88~~~  88  88 
                88.   .8P Y8.  88  88 `88. 88  88    .88.  88 V888 88   `8b d8' 
                Y88888P YP  YP  YP  88  YD YP  YP   Y888888P VP  V8P YP    `Y88P'
                ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
        
                    ✗ IP Addresses																	        
                    ▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔	 
                        172.58.19.146
                        172.58.19.146
                        Provider: T-MOBILE-AS21928
                        ASN: 21928                   
                  
                    ✗ ISP																	        
                    ▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔   
                     "ip": "172.58.19.146",
                     "hostname": 172.58.19.146
                     "continent_code": "NA",
                     "continent_name": "North America",
                     "country_code2": "US",
                     "country_code3": "USA",
                     "country_name": "United States",
                     "country_capital": "Washington, D.C.",
                     "state_prov": "California",
                     "district": "",
                     "city": "Los Angeles",
                     "zipcode": "90012",
                     "latitude": 34.05357,
                     "longitude": -118.24545,
                     "is_eu": "false",
                     "calling_code": "+1",
                     "country_tld": ".us",
                     "languages": "en-US,es-US,haw,fr",
                     "isp": "T-Mobile USA, Inc.",
                     "connection_type": "",
                     "organization": "T-Mobile USA, Inc.",
                     "asn": "AS21928",
                     "geoname_id": 5332870,
                     "currency": {
                     "name": "US Dollar",
                     "code": "USD",
                     "symbol": "$",
                      },
                     "time_zone": {
                     "name":"America/Los_Angeles",
                     "offset": -8,
                     "current_time": "2022-04-07 08:04:19.373-0700",
                     "current_time_unix": "1.649343859373E9",
                     "is_dst": "true",
                     "dst_savings": 1,
                      }
                      }