`os/.``                 
                                                ``         ```.yMNmy+-.`                
                                                `ym+        `hmo-sNMMMNmh+:.`              
                                          ``./:-.`````-mo`  ``./:-.`````:No..:sdNMMMMmh+:.``            
                                         `./smMNmdyo++oso.```./smMNmdyo++oso````-/shNMMMMMmho::+           
                                        `:sdNMNNNMMMMMMm/``.:sdNMNNNMMMMMMm/`  `:sdmNmhdNMMMMmNh.           
                                        `.dMMMNooossyhNh:```-dMMMNooossyhNh-`  `.dMMMMo//+ymMMMMh-`          
                                        `-dMMMN+:--:smy:.``.-mMMMm+:--/sms:.`  `-dMMMM+-..:yMMMMh-`          
                                        `-dMMMNo+//hMMmy/-..:mMMMNo+//hMMmy/.` `-dMMMM/.``-sMMMMh-`          
                                        .dMMMMMmdmNMMMMMm+-:dMMMMMmhmNMMMMMm/```-mMMMM/.``.sMMMMh-`          
                                        `.+hmMMMmo+shNMMMs-.-ohNMMMd++shMMMMs.`.:mMMMM/.``.sMMMMh-`          
                                         `-:yNs:--:+NMMMy-``.-:yNs---:+NMMMs-..:mMMMM+-``-sMMMMh-`          
                                         `-sd+:---:+NMMMs-```-sd+:---:+NMMMs-..:mMMMMo/--:yMMMMh-`          
                                         `:hNdddhhyssNMMMs-..:dNdddhyyssMMMMo.`.oMMMMMNdhssyMMMMy.           
                                        `/mMMMMMMMMMNMNdy:..+mMMMMMMMMMNMNds-```:oydmMMMMMNNNmho-`           
                                        /ddhyyyyhdNmho:.```+ddhyyyyhmNmho:.`   ``.:/sdNNho/-``            
                                        ..`````...--``   ..`````...--``      ``.--.``             
                                                  


			 .---. ,---.,---.,-. ,--, ,-. .--. ,-.   ,'|"\  .---. .-.  .-. .---. ,---. ,---.  ,-..-. .-. ,--,  .---. 
			 / .-. ) | .-'| .-'|(|.' .') |(| / /\ \ | |   | |\ \ / .-. ) ) \_/ / / .-. ) | .-' | .-.\ |(|| \| |.' .'  / .-. ) 
			 | | |(_)| `-.| `-.(_)| |(_) (_)/ /__\ \| |   | | \ \ | | |(_)(_)  /  | | |(_)| `-. | |-' \ (_)|  | || | __ | | |(_)
			 | | | | | .-'| .-'| |\ \  | || __ || |   | | \ \| | | |  / _ \  | | | | | .-' | |--. \| || |\ |\ \ ( _)| | | | 
			 \ `-' / | | | | | | \ `-. | || | |)|| `--.  /(|`-' /\ `-' / / / ) \ \ `-' / | |  | |`-' /| || | |)| \ `-) )\ `-' / 
 			 )---' )\| )\| `-' \____\`-'|_| (_)|( __.' (__)`--' )---' `-' (_)-' )---' )\|  /( `--' `-'/( (_) )\____/ )---' 
			 (_)  (__) (__)            (_)       (_)        (_)  (__)  (__)    (__)  (__)   (_)    
										GREETZ TO : H-NOOBY, $EVEN, KAGAYA AND ALL SSD MEMBERS.    
                      				🤠  ∞ Name : Génois

                      				🤠  ∞ Surname : Felix

                      				🤠  ∞ Age : 18 y/o (18/03/2003)


                      				🤠  ∞ City : East Montréal, Quebec


                      				🤠  ∞ Currently at school "Edouard-Montpetit"
										6200 Av. Pierre-De Coubertin, Montréal, QC H1N 1S4, Canada
										+1 514-596-4140


                      				🤠  ∞ Snapchat : flixgenoiss54

                      				🤠  ∞ Instagram : felix_genois15

                      				🤠  ∞ Phone number : +1 438-525-7623

                      				🤠  ∞ Discord tag : ᴿⱽᴺ | ❝ 𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804

                      				🤠  ∞ Current ID : 614497486400127006


                      				🤠  ∞ Adress : 11793 Ave. Nicolas-Appert Montréal, Québec
https://www.google.com/maps/place/11784+Ave.+Nicolas-Appert,+Montreal,+QC+H1E+2R7,+Canada/@45.6330109,-73.5821471,3a,15y,236.87h,89.47t/data=!3m6!1e1!3m4!1sc8jlmTb0F2zuziwx1lSFNw!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x4cc91e2ab6a006f1:0x7f57e0c4e94599a9!8m2!3d45.6329383!4d-73.5823238


																	Prevnames : 
Liste des anciens pseudo de ᴿⱽᴺ | ❝ 𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.
14/09/2021 - ꕥ |'𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
14/09/2021 - ꕥ • >|'𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
14/09/2021 - >|'𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
10/08/2021 - !"Bingo x !“Zuna#1804
09/08/2021 - >|'𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.:tm:#2663
02/08/2021 - >|'𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.:tm:#1804
30/07/2021 - >| ¡!“ɮɨռɢօ ♛#1804
30/07/2021 - † !“ɮɨռɢօ ♛#1804
21/07/2021 - :chess_pawn: | !“ɮɨռɢօ ♛#1804
19/07/2021 - :chess_pawn: | 𝑀.ɮ' ♛#1804
18/07/2021 - :chess_pawn:| 𝑀.ɮ' ♛#1804
18/07/2021 - ᴿⱽᴺ | 𝑀.ɮ' ♛#1804
17/07/2021 - ᴿⱽᴺ | • ! ɮɨռɢօ ♧#1804
16/07/2021 - 気 • :ninja: | ! ɮɨռɢօ#1804
16/07/2021 - 気 | ! ɮɨռɢօ#1804
12/07/2021 - 気 | • !ɮɨռɢօ ㇱ#1804
12/07/2021 - ௮ • !ɮɨռɢօ ㇱ#2366
01/07/2021 - ௮ • !ɮɨռɢօ ㇱ#1804
05/06/2021 - ௮ • ?вɪหɢσ ㇱ#1804
05/06/2021 - :hearts: • ?вɪหɢσ ㇱ#1804
05/06/2021 - ❥ • ?вɪหɢσ ㇱ#1804
05/06/2021 - ஐ • ?вɪหɢσ ㇱ#1804
04/06/2021 - ᴿⱽᴺ | • ?вɪหɢσ ㇱ#1804
26/05/2021 - ✰ • ?вɪหɢσ ㇱ#1804
21/05/2021 - 気 | • ?вɪหɢσ ㇱ#1804
10/05/2021 - ☾ • ?вɪหɢσ ㇱ#1804
05/05/2021 - ☾ • вɪหɢσ ㇱ#1804
30/04/2021 - ᴿⱽᴺ | • вɪหɢσ ㇱ#1804
29/04/2021 - ᴿⱽᴺ | • вɪหɢσ ㇱ#7892
29/04/2021 - ☾ • вɪหɢσ ㇱ#7892
29/04/2021 - 気 | • вɪหɢσ ㇱ#7892
29/04/2021 - ☾ • вɪหɢσ ㇱ#7892
28/04/2021 - 気 | ? • вɪหɢσ ㇱ#7892
25/04/2021 - 気 | ? • вɪหɢσ ㇱ#1804
25/04/2021 - ᴿⱽᴺ | ? • вɪหɢσ ㇱ#1804
19/04/2021 - ᴿⱽᴺ | ? • вɪหɢσ ㇱ#1804
19/04/2021 - ᴿⱽᴺ | ? • вɪหɢσ ㇱ#1804
14/04/2021 - ᴿⱽᴺ | • вɪหɢσ ㇱ#1804
25/03/2021 - ᴿⱽᴺ | ➢ βɪиǤσ ㇱ#1804
24/03/2021 - ᴿⱽᴺ | ➢ βɪиǤσ ㇱ#6418
21/03/2021 - ➢ βɪиǤσ ㇱ#6418
12/03/2021 - ㄕoปℓσ#6418
11/03/2021 - ☆~βιηɠ'S~☆#6418
11/03/2021 - ☆~ㄕσปℓo ~☆#6418
26/02/2021 - ☆~βιηɠ'S~☆#6418
26/02/2021 - 《♤•~βιηɠ'S~•♤》#6418
26/02/2021 - 《♤:black_small_square:[B][I][N][G][O]:black_small_square:♤》#6418
26/02/2021 - Bingo_Fr#6418
23/02/2021 - ᴮʳᵒˡʸ | βιηɢO ㇱ#6418
19/02/2021 - Bingo_Fr#6418
19/02/2021 - ᴮʳᵒˡʸ | βιηɢO ㇱ#6418
22/01/2021 - ㇱ| βιηɢO ᴮʳᵒˡʸ#6418
21/01/2021 - ᴮʳᵒˡʸ | βιηɢO ㇱ#6418
20/01/2021 - ᴿⱽᴺ | βιηɢO ㇱ#6418
10/01/2021 - ᴿⱽᴺ | {-~Bingo~-}#6418
25/12/2020 - I-[Bingo]-I#6418
23/11/2021 - ᴿⱽᴺ | ❝ ᴿⱽᴺ | ❝ 𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
23/11/2021 - ᴿⱽᴺ | ❝ ᴿⱽᴺ | ❝ 𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
23/11/2021 - ᴿⱽᴺ | ❝ ᴿⱽᴺ | ❝ 𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
23/11/2021 - ᴿⱽᴺ | ❝ ᴿⱽᴺ | ❝ 𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
23/11/2021 - ᴿⱽᴺ | ❝ ᴿⱽᴺ | ❝ 𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
23/11/2021 - ᴿⱽᴺ | ❝ BongoO'Congo#1804
23/11/2021 - ᴿⱽᴺ | ❝ BongoO'Congo#1804
23/11/2021 - ᴿⱽᴺ | ❝ BongoO'Congo#1804
23/11/2021 - ᴿⱽᴺ | ❝ BongoO'Congo#1804
23/11/2021 - ᴿⱽᴺ | ❝ BongoO'Congo#1804
23/11/2021 - ᴿⱽᴺ | ❝ 𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
23/11/2021 - ᴿⱽᴺ | ❝ 𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
23/11/2021 - ᴿⱽᴺ | ❝ 𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
23/11/2021 - ᴿⱽᴺ | ❝ 𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
23/11/2021 - ᴿⱽᴺ | ❝ 𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
20/11/2021 - 益 | ❝ 𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
20/11/2021 - 益 | ❝ 𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
20/11/2021 - 益 | ❝ 𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
20/11/2021 - 益 | ❝ 𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
20/11/2021 - 益 | ❝ 𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
08/11/2021 - 益 ''𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
08/11/2021 - 益 ''𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
08/11/2021 - 益 ''𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
08/11/2021 - 益 ''𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
08/11/2021 - 益 ''𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
08/11/2021 - 益 ''𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
25/10/2021 - ꕥ | ''𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
25/10/2021 - ꕥ | ''𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
25/10/2021 - ꕥ | ''𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
25/10/2021 - ꕥ | ''𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
25/10/2021 - ꕥ | ''𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
25/10/2021 - ꕥ | ''𝙱𝚒𝚗𝚐𝚘.#1804
                                                         `:-                        
                                                     -NN.   `        `            
                                      .oho`  -sy`    `:hho/..``sN.  `+hs`  `:hh/  `+ho` `.          
                                     .omMMMd``-yNMMh`  `.+hMMMMMNmdmd- `+dMMMd``:hMMMMs``/dMMMdsdh          
                                     `hhhMMMMyymmMMMMs  /NMMNyhmNNMMy`  .+oMMMMhyh/hMMMMhhyomMMMMd`          
                                      `MMMMm+``hMMMN`  +MMMh  `sM+    NMMMm: `MMMMd- .MMMMo          
                                      `MMMMs  -MMMM`  +MMMd` `yMNo-    NMMMo  MMMMs  NMMMo          
                                      `MMMMs  -MMMd  +MMMMNymMMMMMm-   NMMMo  MMMMs  NMMMo          
                                      `MMMMs  yMMd`  `+hMMMN+/yMMMM/   NMMMo  MMMMs  NMMMo          
                                      `MMMMs sMMs`    -Mm-  yMMM/   mMMMo  NMMMs  NMMMs          
                                      `MMMMy-hNy-     :mh.`  yMMM+   mMMMo  MMMMy  NMMMy          
                                      `MMMMNho.     oNMNNmmhsmMMN/  oMMMMN/ `oMMMMN+  mMMMNyo         
                                      `sMMds:`     `yMNmmNMMMMmy/.   +dMMMh/ +dMMNh/  /NMMmo.         
                                     .hdo-`       -+-.``.-/o/.     `/s:`  `/+-`   -++.          
                                     dh`   `                                     
                                     md-.``.sd+                                     
                                     .oyyssyy+.