Scroll down, for the paste

If you want to see the full paste then go there : https://skidbin.net/full?t=9Fttv7pb


KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0000000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
kxxxkkkkkkkxkkkkkkOOOkkkkxxkkkkxxxxxxxxxxxxxxxxxddddddddddddddddddddddddoodddddddxxxxxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOO0000000KKKKKKKK0000000000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
::;;::::::::::::ccccc::::;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::ccc::ccclloodddddooollccc::::::::::::::::::cclllllllllllooooodddddoooooooooooooooooooddddddddddddxxxxxxxxxxxxxxxxdddxxxxxkkkOO
::::::;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::;;:clodxxxoccodxxxkkkkkkkkkkkxxddolcc:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:::::::::::::::;;;;;:::::::;;;;;;:::::::c
::::::::::::::::::::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::;:cloxxkkkkkkkxddxxxxxxxxxxkkkkkxoooddddolc:;;;;:c:::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;:::::::::::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::clodxkkkkkkxxkkkxdxxxxxxxxxxxxxxxc'',,,,;;::;,',cdxdolc:::::;,;::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;::::::::::
::::::::::::::::::::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::ldxxxxkkkkkkkxxkkkxxddxxxxxxxxxxxxd:',,,,,,''''.',cdkkkxdl;,;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;::::::::::
::::::::::::::::::::c:;;::::::::::::::::::::::::::::::lxkkkxkOkkkkkOkkkkOkkkxdxkkkkkkkkOkkkl,',,,,,'...'cccxOOOkkx:'',,,;::ccc:cc::::::::c::ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc::cccccccccc
ccccccccccccccccccccc:;:ccccccccccccccccccccccc:::::cdOOOkkOOOOOOOOOOkkOOOkkOxxOkkkkOOOOOO0Ol,,'''.....cxoox000OO0d;',,,,,;cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc::cccccccccc
cccccccccccccccccccclc:cccccccccccccccccccccccc::;;lk000OkO000000O000OO000OO0kdkOOOOOOO00000Oo,''.....;kkkxk00000K0c.',;,,:llllccccccccclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllccllllllllll
lllllllllllllllllllllc:cllllllllllllllllllllllc:;;oO0KKKO0KKK00K0O0K0O0KK0Ok0OddkkOOO0000KKK0kc.......dOO0O0KKKKKKKo.','',;;:clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllclllllclllll
lloollllllolllllllllolclllllllllllllllllllllll:;;o000XXK0KXXK0KX0OKXK0KXK00k0KkO0kkkkkO0KKkdc,'......lO0K00XXXXXXXXo''',,;;;;:lllllllllloooooooollolllllllllloooollooooooooooooooooooolloodddxxkkO0
dddollcllllllllllllllccllllllllllllllllllllloc;;cOK0KXXK0XXXK0XX0OXXKKXXKKKO0Kk0WNX0Oxodxko:;,'''...;O00K0KXXXXXXXXo',;;;;;,;looooooooooooooooooolloxkxxxoooooooooooooooooooooooooollodxkOO00KKXXXX
OkkkOOOkxdooooooooooolloooooooooolllllllllllc;;;dK0OXXX00XXX00NXOkKKO0XK0KK0KKO0WWWWWX0kxx00o;;,,'';x00KO0XXXXXXKK0:.,;;:;;cdoooooololooooooooooxxdx0KOK0dlooooooooooooooooooooollodxkOOO00KKKK00KK
kkkOKKKKXK0Oxollooooooooooooooooooooooooooll:;;l0XOOXXX0OXNKOOOkdx000KXK0K00KKO0WWWWWWKdlxOOko;,:ccd000OOKXXXKXK0X0:.,;:;;oKX0Okollllllllllllllx0X00XX0KXkoodxdoooooooooooooooooxk0KKXXXXXXXXXXXKKK
kkkk0X0kk0XXXKOxollooooooooooooooooooooooolc:;:dKXOOXXX0OXXOk0K0kkkdooolllldkOOKWWWWWNOdodooxxdddxkO00Ok0XXXKXXO0K0x;';,,o0KKXXX0dooooooodddddokXWKKWX0NWKxok0kolloooooodxdooxOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xkkxOXXKkxOKXXXX0xoooollllllllllllllooooolc::;:xKKOOKKXKOKX0OXKkl;',;,;:::;';dkXWWWWWNKd::l::cckOkxOKOk0XXXKXX0kK0OKd.';:d000XKKX0xkOOOOO00000OKWN0XMK0WWK00KX0OOO00000KKKOk0XXXXXXXXXXXXKOOOOO0KKX
xxkkkKXX0OkxkKXXXX0kkkkkkkkkxxkxxxkkkOOOOOkxdoldOK0k0KKKO0X00XKx:,l00ddkkkdlxkOXWWWNKKKOxoc:::odllkKOk0XXXKXXXOOXOdxl,';:x0OOXK0KOxkO0000OOOOOOXMX0NWKKWWX00XWK0KKKKKKKK00KXXXXXXXXKKK0Okxdddddxxxk
kxxkk0XKK0OOxxOXXXK0OOOOO0000000000KKKKKKKK0xddokK0kx0KKK0KXNNNX00NMW0xkOxxk0OKWWWK0KKKXNN0ooxo:xXXOk0XXXKXXX0kKOoxOl,;';xKkx0X00Oldxc:c:::::cOWW00WWKKWW0ooKWKocllllllxOKXXXXXXKOxxdollloddxxkkkkx
oodoxKXKKKxoolco0XK00xlcccllllllllooooodddxdllxolOKOkO0KNWWWWWWWWWWWW0ooxOKKO0NWWNXXkdxxdddkOdcxXX0k0XXXXXXXK0KKk0Xk;:lllkKkd0NKOk::kdccc::ccoKMN0XWWKXWW0loXW0l:::::lx0XXXXXXOdllc:;;;;;;::ccclllc
lolcxKXKXKdcll:;lOK000o:clol:;;;:lool;;;clooloxd:lkOOxolkNWWWWWWWWWWNX0KXNX0OXWWWWWKxooloxoccoOK0kO0XXXXXXXK0KXOOXx;cxxox00do0NX0x:,dkool:cookNWX0XWNKXWWOldNW0ddl::oO0KXXXX0dldxdc::cldddoc:codxxd
:ll:dKKKX0l;::;;;ck0O0kl:::::;;;;::::;;;;;;;;oxocc:loc,;ckNWWWWWWWNNNXXXNNXOKWWWWWN0ko:coc'';kKOO0KXXXXXXXKkOXKK0dldk0xld0kldKXX0x:,okc:lc;;;xWWXXWWWXNWWX0KWNx::::d000XXXKxc:ooc::::::cccc:::clood
:lcckK0KKd:;;;;;;;ckkO0d:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:dxcll;','.o0k0WWWWNNNXXXNNNNN00NWWWX0KNWN0xc,,lO0kOXXXXXKKXXKxkXXkxxccdxOOoxOolkXXXKx:,lklcOOl;:kWWWWWWWWWWWWWWWNd::cd000XXX0o;:ol::::::::::::::::::::
:lcdXKKX0oc;;;;;;;;lkkOkl;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;dklcl;''',dKkxNWWWNNNNNNWWWNKKNWWNOdO0OOOxoccxOkkKXXXXXKKXX0do0N0xxdlcloxxdOxok0XXXXd,,lkc:0Nk:cKWWWNX0KXXWWWWWWNd:lx0KOKNXOl,:dl:::::::::::::::::::::
clo0X0K0dool::;;;;;;dOkkd:;;;;;;;;;;;;;;;;;;,lkococ''':dOOKWWWWWWWWWWWWWXXWWWXxodxxddxxxxkkk0XXXXXKKKXKOo:xX0l;dOO0xxkdkkdkO0XXXNk:,ox:,kNOlxNWNXKkookKXNNWWWNxox0K00XXk:':ol::::::::::::::::::::::
cx0XKKklcc:lol::;;;;:k0kdc;;;;;;;;;;;;;;;;;;,:xo;oo,',,ckXNWWWWWWWWWWWWWWWNNNKxlclol:okxkOKXXXXXK00KXKkl:oKXx:okOO0kodOkld0kOXXXXXd;ll,'dNN0KNWXK0l;;:lONXXNWNkx0KK00XO:';ol:::::::::::::::::::::::
dKX00Ko::cl:cddl::::;l00xl;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;oo';l:',';kNWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWNkc,:ldO0KXXXXXXK0KKKKOxl:,oXKl,codxkkdxkllO0kOXXXXNO:;;,'oNWNXNWX0d:;::;:lkKXXKkO0KX000l,,lo:;::::;;;;;;;;;;:;;:::::
KXK0KOo:;;cl::odoc::;:kX0d;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,:o:';c;'''oXWWWWWWWWWWWWWWWWWNXXXXOdxO0KKXXXXK000KKKOxoc;.'xN0lcxkkkxxkdlco00xkKXXXN0l',,'lXWWWWXKkc;;;;;:;:lxK0kO0XX00x;':oc;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;::
XKkO0koc;;;cl:;cxko:;;o0Kkc;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;cc,',;,'',dXWWWWNXWWWWWWWWXKKXXXNNXXXXXKK0OOkO0Oxddol:'..;ON0ld0K0xxdc;;;o0kokKKXXXXo'','lXWWWX0kl:;;;;;;;:;;cldxOXXOko,,co:;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;::
XockOxdl;;;;cl:;cxOo:;lkK0o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;,'''''',c0WWWNNWWWWWWN00NWWWWWWWWWWWWWNK0OdodkO000Oxc';ON0l:olldd:,'''o0xlkK00XXNk;',',o0NNKOo;:;;;;;;;;;::,:x0XXkdl';ll;;;;;;;;;;;;;;;,,;;;;;;;;
k::xOxxo;;;;:ll;;cdOxccx00x:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,''''''';xXWWWWWWWWNKKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNK0dc:col::;:ONKolkxxl:,''''oOdcd0000XNKd,',,',coxxc;;;;;;;;;;;;:;:dKXKdll;;ll;;;;;;;;;;;;;;,,,;;,,;;;;
o;:oOxxx:;;;;co:;;:xKkcdO0kc;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,'''''',lONWWWWWW00NWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWKdc;;oo:,;xNKl;okkl''''''ckdloOK0O0KX0o,',,,'',;,,,;;;;;;;;;;:;;o0K0dollodo:;;;;;;;;;;;;,,,,,,;;;;;;
c;;lkOxko;;;;:oc;;;l0XkxO0kc;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,''''',;lOXNN0kdOWWWWWWNkooddxk0XWWWWWNXNWNKdclo;'oXXd;:cc:'..''',oxdod000OO0X0l,,,;,,''..'';;;;;;;;;;:;ckX0xxddxkko:;;,,,,,,;;;,',,;;;;;;;;
l;;:okkxxc;;;;ll;;;cONKO00Oxc:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,'''''',:xkdlood0NWWWKo;,;;;;;;cox0NWWKKNWWWKo;,'c0Nk;;clc:;;,,;coooolk000OO0K0o:;;;;,''''.',;;;;;;;;;;,:OKkkkxkOOOkxdoolllllc:;;;;;;;;;;;;
o;;;cdkxxd:;;;ll:;;l0NK00000xo:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,'''';::::cdxo,,d0Kxlo:,:;;;;;:;;:ldOXKKXNWWXo,;ckXKl;:lkOO0OkOK0kddoldxxxddxO0koc;;;,,''''',;:;;;;;;;;,cO0OOOkkkkkkkOOOxol:;;;;;;;;;;;;;;
d:;;:oxkxxo:;;co:;;oKNK000000koc:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,',:lolclxO0k;.,lc::lc,;:;;;;;;;;;;,;o0KOXWWWXd,,:OXklldKWWWWNNNNNWX0xkOd:;:ccoxkkxoc:;,''''';:;;;;;;;:;,:ddxOOOOOOOkdolc;;;;;;;;;;;;;;;;;
kooc;:oxxxxo:;co:;:kXXKOO00000klccc:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;coxxdooxkkxkk:.',;:coc,,;;;;;;;;;;;;,,,:ld0WWWWXd,,cOKxddkKNWWWWWNKOkO0OxxxkKXK0OkxkOOkdl;''''';:;;;;;;;;;,;:;::ccllc:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;c
Oxdxxoldxxxkd:co:;dKXXkloO00000Ooccccc:;;;;;;;;;;;;;:cdk0OdlcldxkkOKd'''',cccc;,;;;;:;;;;;;;,,,,,,c0WWWWNd,,cxOkxxxkOOOkxddx00ockWWWWWWWWWNK0xoloo:,''',:;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;lk
OkkkO0kOK0kkkdooloKX0xc;:ok000000kdlllllcccccc:ccldxOK0kdodxkOKXXXXXd,''.'::;;,;:;;;;;;;:;;;,,,,,,'dWWWWWNx,;lxOOO0OOkxxkO0Oo;,xNWWWWWWWWWWWWKc';ldl,'.';:;;;;;;;;;;,;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:d0X
kxkxkOxkKXXX0000000Oxolc::codxkOOOOOkxddollododOKKXNXK00KXXXXXXXXXKKkc'..,;cxl;;::::;;::;;;;;,,,,''xWWWWWWNd,;oOK0kkkkOOOKk:',xNWWWWWWWWWWWWWWKc,,:xxo:',:;;;;;;;;;;,;c:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:coOKXX
koloxkxk00K000KK0000000OkxxdddxxxxkkkkkOOOO00KKXXXXXXXXXXXXXXXKOOO00XKl.';;:do;;,,,,,,,,,;;;;;,,,';OWWWWWWWNo,,lKNKkxxOKXO:';xNWWWWWWWWWWWWWWWWXx:,;loo:,;;;;;;;;;;;;;;cc:;;;;;;;;;;;;;;;:coxOKXK0O
OkolcclxkkO0000OOOOkkkkxxxxxxxxxxxkOO00000000KKKKKXXXXKKKKK0OkOOKNWWWW0;,:;;,,,,,,,,,,,,,,',,,,,'.cKWWWWWWWWKc',lKWWXk0Nk:,:kNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWOl:,'''',,;;;;;;;;;;;;:clcc:;;;;;;;;;:clxk000OkxxO
ldkOxlcloclddxkOO000000000000000000000KKKKKKKKK00000OOO00kk0KXWWWWWWWW0:;:;,,,,,,,,',,,,,,,,,,''..;OWWWWWWWWNk;',oXWWXkl;;cOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNlok:,'.''',;;;;;;;;;;::cccccc:;;:clodxkkkxkkkO0XX
;;:lddldxddxxxxxxdooddxkO0000000OO0OOOOOOOOOkOOOOOO0000OkOXWWWWWWWWWWWO:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,,''lXWWWWWWWW0xc';oXWKl,;cONWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW0lokldo'..',,;;;;;;;;;:ldxdodddoddddxxkkOO0KXXXXXK
;:cllodkOOkkkxkkkkxxxxxO0OkdoddddxxkkOO000000000OOOkkxk0XWWWWWWWWWNNNXo,',;;,'',;;;;;;;;;;;,,,,,;;,,xNXXNNNNNKXKc,;oOo;:o0KXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNxcc::coo:c;';,;;;;;;;;;;;lkOOOO0KKKKKXXXXNXXXXXKOxc
ccoxk0KK00Oxxxxddddddxxdolccllldxddddxxkxddoooollc:cd0NWWWWWWNNNXKXWMK:.,;;,'',;;;,;;;;;;;;;;;,,,,,c0WXkOXNX0OKNk;,;;;cONK0KNWWWWWWWWWWWWWWWWWWk:;;;;;;;;;,';;,,;;:;;;;;;:okOOOO0KKXXXXXXXXK0koc;,,
lxOO00000OkkOkkxdooolc;'''';kkokKx:,,lO0d;,,,,,,,':kNWWWWWWNXNWNKKKOxc'.,;,'',;;,,,,;;;;;;;;;;;;,',cdxdcok0KkxKNXd,;,:kXXX0KNWWWWWWWWWWWWWWWWNOc;:;;;;;;;;,';;'',,,,,;;;;;:okOkkkkxkO0OOOxdlc;,,;;;
0KO00000kkOOkdoc;,;;,''''''cXKodKXx;':0XOl,''''',lKWWWWWWNNXXWWXkl:,,;,'.',,',;,'',;;;;:;;;;;;;:;,',,,,,,,;::clll:',;ckKXX00KXXNWWWWWWWWWWWWKo;;;;;;;;;,,;;,;,,,;,,,,,,,,;;:xkdddoloxxxoc;,,;cc:;;;
KOO000Oxk00dc;,',,;;;;,,,,'cXWklkWKo,'xNNO:'''''cKWWWWWNKKXKK0d:,;;;;;;;,,,,'','.,;;;:;;;;:;;;;;;;,,;;;;;;;;;;;,,''';;:lxO0KNWKKNNNWWNXXNXOo:;;;;;;;;,'',;;;;,,;;;;;;;,,,,,;lxxddxkkkOOxdollllclc:;
0O000kxO0kc,',,;;;;;;;;;:c,cKMXolKWOc,cKWKc'''';OWWWWNXXXXXko:;;;;;;;;;;;;;,,''',;;;;;;;;;;;;;;;::;,,;::;;;;;;;;,,,',;,',::cdkOKXNKOkc:xxoc;;:;;:;;;,'.',;;;,,;::;;;;;;;,,,,;cloooodxO000Oxdooddxxc
OO00xxOxc,',;;;;;;;;;;;,lkolKWWkckWN0l:OWWd''''oNWWWWXNWKdc;;;;;;;;;;;;;;;;;;,'',,,;;;;;;;;;;;;;;;:;',;;;:;;;;;,,;,',;;,,;;;,,:oOXKOd,.,;;;;;,,,,,,''..';;;,,;;;;;:;;;;;;;,,;:;;:clclloxOKXX0xooxkk
O0OxxOx;',;;;;;;;;;;;;;,lKOoOWWXloXWWkcONM0:'',kWWXNKOOd:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;,'',,,;;;;;:;;;;;;;;;,;;,,;;;;;;;;,;;;,,;,;;,;;;;;;,,:d00dloc;'''''''''...';;;,,;;;;;;;;;;;;;;;,;cc;;;;;:cccldx0XXX0xol
0Oxddl;,,;;;;;;;;;;;;;;,cKXodXWWOckWW0lkNMXl'';0WXXWKo;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;'',;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;,',,,;;;,,;;;;,;;,;;,,;:;;:;;,,;cd00Okl;,''''....,;;,,,;;;;;;;:;;;;;;;;;,;:;;;;;;;;;:cclxOKXN0d
0ool::;;;;;;;;;;;;;;;;;':0Nxl0WWXdoXWNkxNMXdc;:0NXNKl;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,'',;,,,;:::;,;:;,;;,,;;;:;;,,;:o0OO0Oxc;,,,,;;,,,,,,,;;:;;;;;;;;;;;;;;;,,;;;;;;;;;;;;;:cok0XX
kl:,::;;;;;;;;;;;;;;;;;',xW0lxNWW0x0WWX0NMXO0xlOXKx:,;;;;;;;;;;;;;;;:;;;,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;cdkdlolc:;;,,;:;;;;,',;;;;;,;:cd00kO00kxxxkkkxc,'',,,,;;;;;;;;;;:;;;;;;;lxl;;:ol:;;cl;;;;:lxO
ko';c:;;;;;;;;;;;;;;;;;,'oNNxxXWWWNNWWWWWWXOXKddXO;',;:;;;;;;;;;;;;;;;,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;cO0Oxddolcllc:;,',;,',;:;;',::oO0OxO00OkxkOOOOxc,...',,;::;;;;;;;;;;;;;lOOl;ck0o:;lkd:;;:ool
kx::c;;;;;;;;;;;::;;;;;,.lXWNNWWWWWNWWWWWWWO0WOokl',,;;;;;;;;;;:;;;;,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,cxl,;ldxdl;;;;:::;;:::;,,;;;;,,::ck00kxO000kxxkkOOkxl:,''',;:;;;;;;;;;;;;;:oko;;lddc;:od:;;:dxl
Okddl;;;;lxo:;;;dko:;cd:'cXWWWWWWNXKO0NNWWW0OXX0o'',;;;;;;;;;;:;;,',,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;,,:k0o,;:;coxxxl:,,,'',;:clc;,;,,';::dO00xdkO000OxxkkOkkxxxolc::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;cc
Okxxxl;;;:xOd:;;ckxc,:xd,cXWWWWNXXKx:lOKXNWN0OXNo.',;;;;;;;;;;;,,,,;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,:dKKx;,;;:;;cdkkxllodolldkkkOo,.'';:ok00OxxxkO000OkdxkkxdxOOkxxo;;::;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
OOkkOkxl;;:oo:;;;::;;;::,lXWWWWXKXk:,;:kKKXWX0KOc'';;;;;;;;;,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;lxONMWOoxkkxxxdooxxkOOkoccc;:OMKc,,',:lxO00OxkOkk0000OxxxkkxdkOkxxdl:;;,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
k0OOK0kOxc;;;;;;;;;;;;;;'cKWWWXXNO:,;;;:d0XXNNXxc;',;;;;;,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:ldx0NNXK0kk0Okxdolc;;,,:ldxxl:,l0Kkoko,',:xOO00OxO0OkkO0000Okkxdox00kxxol:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
xOOk0KKOOOl;,,;;;;;;;;;;':KWWNKXXo,;;;;;;o0KKNk;'''',;,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;cdkOOkkkkkOO00KKK00OxoooooooooxkxoOXxokK0o,',ckOO00OkOK0OxkO0000Okxoox000Okdl::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
dxOkO0KKkkkc,,,,,,,,,,,,';OWWXXXo,;;;;;;,,lk0Oc.'''.',,,;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;,,:ldxxddxk0KXNWMMMMMMMMWNK0OkkOOOOOkkxdKWkoO000x;',lO0O00OkO000OxxkO000OkxddxOKK0kdoll:;;;;;;;;;;;;;;::ccclllc
xdkkO00KKkxo:,,,,,,,,,,,,'xWWXKx;,:;;,,,,,,;oo,.''',,;;::;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;,,;coxkkOkkOXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXKKK0KXXxok0000Ol,'l00k00OkO0000Oxlox0KKK0OkkkkO0K00Okoclllllllllllllllllc::;
xoxxO00KK0Od:,,,,,,,,,,,,'c0XXKc';;,,,,''''',;,,,;;;;;;;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;,,;cclx000Ok0XWMMMMWWNNNNXXKKNWNNWWWWWMMMMMMMMMMMMNX000OOOOOxc;o00kO00kk00000Oo:cdOKXXXXK0000OO000Okdl:;;;;;;;;;,,;,;;;:
dcxxk00KX00kc,,,,,,,,,,,,,,ckKd,,:;;;;,'''',,;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;,,''''lOOkKKOO0XNWWWNNXXKKKKKKK0O0KXXKKKKKKKXXXXXXNNWMMMMMMWNXK0OOxocokkO000OkO0000KOo::coxOKXXNNXK00000KK0Okdolc::::cccoodkO
d;oOkO0KK000d:,,,,,,,,,,,,,,dk;';;;;,,,',,;;;;;:;;;;;;;;;;:;;:;;;,''.......'d0dkOOKNNNXXXXXNNNWWMMMMMMMMWWWNNNXXKK0000OOO0000KXNNXXNWWMMWNX0OOkxxk0Okk0000KKOdc;;;;ldk0KKXXXXXKKKKXXXXK0OOOOO0000KX
d,ckkk0KK000kc,,,,,,,,,,,,,':c,,;;;,,'',;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;,,''''''''''',':lok0KKKXNNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNXXXXXK0O00KKK000KXXXWMMMWXkldOOkxk000KKXKkdl:,,,;cloxxkO0KKXXXXXXXXXXXXXXXKK0
l,;okxO00000Oc,,,,,,,,,,,,,'';;;,,;,',,;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,'''',,,,,,,,,,,,,,lkKXKKNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWNNNNXXKKKKNMMWOdkOOOxxk000KXXX0kdl:;,,,,,,;:lodxkkOO000OkkxxxkOK
:,,:xkk00XK0kc,,,,,,,,,,,,,,'.',;;,,,;;;;;;;;;;;;;;,,,,'''',,,,,,,,,,,,,,,,:xKXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXKXNWNkxOOOOkxxkO0KKKXXXKOkdol::;;;;;::cccloodxxkkOKK0x
;,,;oxkKXXOkx:',,,,,,,,,,,,,,'.',;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,;cxKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWNNNXXXXXXXKXXXXXXNNNNNWWWNNNWMMMMMMMMMMMMMMNXKNXxdO00OOkdxkO000KKKXXXXK0Okkkxxkkxxxxxk0KXXKOdl:;
,,,:dkKXKxdxc,',,,,,,,,,,,,,,''.,;,'',,,''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;:oOXMMMMMMMMMMWWWWWWWNXKKKKXXXXXNNNWNWWNNWMMMMMMMMMMMWWNXXXXXNWMMMMMMMMMMMNKX0odO0000OkxxxkOO00KKKKXXXXNNXXXXXXXXNNX0kdc;,,;:
codkKXKkolll,',,,,,,,,,,,,,,,,,':k0Okxl;''',,,,,,,'''',,,,,,,,,,,,,cxx0WMMMMMMMMMWWNNXXXXXXKXXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXKKXXXNMMMMMMMMWXKx:lO000000OkkxxxxxkO00KKKKXXXXXXXK0kxoc;;;cldxO
k0KXKkol:;::,''',,,,,,,,,,,,,,,;dXXKkl;,,,,,,,,,,'',,,,,,,,,,,','';xKXWMMMMMMWWNNXKkdddxxk000O000KKKKXXNNNNNNXXXNNNNWWMMMMMMMMWMMMMMWNXK000XNWMMMMMWKo;lkO0000000OOxlllllodkkOkkkkkkkxdodddooooooc:
XXXkooc;,,c;',''',,,,,,,,,,,,cOKKKOo:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,''''''''';x0KNMMMMWWNXKOxoooodxkO0KKKKKK000OOOOOOOOkkkxdoooloxkkOO0KXXXXNNNWWWWWWN0Ok0KXWMMMMXxcloxk00000000Oxxdc:;,;::;;;;:::::::::;;,,,;;
X0dooc,',::,',''',,,,,,,,,,,;OWN0xc;,,,,;;;,,,,,,,,,,'''''''''',:oOKNMMMWNKOOO00KXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNXXXXKK0kddoddooodddxxxxxk0KXNNWNX0kxkOKNMMWX0kdooxO000000000Okxo:;,;;,,,,,,,,,;;;;;;;;;
xool;,,,:c,''''',,,,,,,,,,,,oNNOl;;;;;;;;;;,,,,,,,''',,,,;;;,,;cxK0XWWNKOkO0KNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNWWWNX0KNXXXXK0OOkxdxO00OOO0XK0Odod0WMMMWN0kdloxO0000000000Odc::::;;;;;,;;;;;;;;;;
c:,,,,,:c,',''''',,,,,,,,:ld0Xkc;;;;;;;;;;,,,,,',,,,,;;;;;,'';ckKKXWNKOOOKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNWWWXXWWWWNNXXKKKK0KXXXXK00000OxooxKWMMMMMWKkolldk000000KKK0xc;:::;;,;;;;;;;;;,,
;,,,,,c:,',,,,,,,,,',,,'lKWWKd:;;;;;;;;;;,,,,',,;;;;;;;;;,'';:d0KXN0kkKXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNWXKNWWWWNNNNNNNNNNNNWWWWWNXK0Okold0WMMMMMMWXkocloxO0000KXX0xl;;::;;,,;;;;;;;;
,,;;clc;;;;;;;;;;::::::;xWWXx:,;;;;;;;;;;,,',,;;;;;;;;;,,',;:d0XKOO0KNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNXXNNXNWWWWNXXXXNNNNWWWWWWWWWWWWNNXOxxk0XWMMMMMWWKkdolodk000KXXXOo:;::;;;;;;;;;,
ccccc:::::::::::::;:;;;;xWXxc,;;;;;;;;,,,',;;;;;;;;;;;,'',;ckX0kk0XWWWWWNNNNNNNNNNNNXXXXNNNNNNXNNNNNNNNNNXNNNNNNNNWWNXNNXNWWWNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNX0kk0NMMMMMMN0OO0kocok000KXXX0dc:c:;,,;;,,,
::::::::::::::;;;;;,,,,:kX0l;;;;;;;;;,,',;;;;;;;;;;;;,',,:okOkdkKXXXK00000KKK0KKKXXXXXXXXXKXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKXXXXNNNNNXXNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNX0kk0NMMMMMWXkxOKOo:oO0O0KXXX0xooolllllll
:::::::::;;;;;;;;;::,;dKWNk:,;;;;;;;,'',;;;;;;;;;;;;,',;;okxx0KXK00KXXXNNNNNNNNNNNWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNWWWWNNNNNXKKXKXXXNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN0kkKWMMMMMNOxk00kllO00O0KKKK0xooc;;;;;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,::,;xNMNd;,;;;;;,''',;;;;;;;;;;;;,',;;dO0KXKKKK00OO0KXNWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWMMMMMWWWWWWNNWWWWWXKXNXXXXXXXXXKKKKKXNNNNNNWWWWWWWWWWWWWNKkOKWMMMMWXkk0K0dok0000KK0000Okdl:;,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,:c,':0WKl;;;;;;,'.',;;;;;;;;;;;;,,;;lkKNWWWWWNNNXKK0OO0KXWMMMWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWNNNXKXNNNNNWWWNNNNNXXXXXXXXXNNNNNNWWWWWWWWWN0OOXMMMMMN0OO0KOdx0000KXKOOO0KK0kd
,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,',dXOl;;;;;,'.',;;;;;;;;;,,;;;;;lOKXWWWWWWWWWWWWNXK000KXNWWWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNXNNNNNNNNNNNWWWWWWWWNNNNNNNXXXXXXXNWWWWWWXOx0WMMMWN0xOKNKdk00000KXX0OOO0KK
,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,;dXW0l;;;;,''';;;;;;;;;,,;;;;;:d0XNWWWWWWWWWWWWWWWWNXKKKKXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMWWWMMMMMMMMMMWWWWWWMMMWWWNNNNXKKKXXNWWNOoOWMMMWN0kOXW0dOK00K00XXXX0xdO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,;dXNOc,;;'.';;;;;;:;;;;;;;;;:lONWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXKKKKKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMWWMWMMMMMMMMMMWWNXK0OO0KKkoONMMWNXkxKWWOdO000K00XXXXKkk
,,,,,,,,,,,,,,,,,;lc,';ONO:,;'.,;;;;;;;;;;;;;:;;lkKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXKKKXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMWWNK000kldXMMWXOxKWMWOx0000K0OKXXXXO
,,,,,,,,,,,,,,,,,;lc,'cXWO:,'.,;;;;;;;,;;;;;;;cxKXXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXKKXXXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWNOodKMWN0x0WMMXOO0000KKOKXXXX
,,,,,,,,,,,,,,,,,;lc,'lKXo,',,;;;;;;,,;;;;;;:dOO0NWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXKKXXKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWMWWWX0kdxKWW0x0NWMWKkkO000XKOKXXX
,,,,,,,,,,,,,,,,,;lc'.cOd;,;;;;;;;;,;;;;;:okKNOkXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWK0KXXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWMN0OxO0OKWKk0XNWMNOOkk00KXKOKXX
,,,,,,,,,,,,,,,,,;lc'.,;,;;;;;;;,,;;;;:oxxxxoodkNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN00XNXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWNXKOOXWKOXKkOXXWMKookkkO0KXKOKX
;,,,,,,,,,,,,,,,,,lc,::;;;;:;;,,,;;cox0NXKXOold0NWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMWWWWX0KXXNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMNXX0OXWWN00Kxx0XWWd',dOOxO0XXK0K
c:,,,,,,,,,,,,,,,:xO0KOl;;;;,,,;coOKkkXNXNW0doxXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMWWWWWMNKXNXXWWNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNKX0kKWWWWXOOxxOXM0;.'cO0OkOKXX00
;c:,,,,,,,,,,,,,,;oKWWNOlccldxxOXWM0cdNWWWWKdoONWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMWWMMWMWWWMWWXKNWXNWNXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKK0kKWWWWWWKkdxOXNl..';xOO0OOXXX0
:;c:,,,,,,,,,,,,,,cdOX0OOKNWX00KKKKOlxNWWWWNkd0NWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMWWWWWMWWMWWMWNKXNXXWWNXNMMMWWMMMMMMMMMMMMMMNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKK0OKWWWWWWWNOox0Xk'.'':dOOO0O0XXK
d:;l:,,,,,,,,,,,,,lkkOKNXXXXKXNNXXX0okWWWWWW0kKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMWKKNXXNWWXXWMWWMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKK00XWWWWWWWWNOdx00:..',:oxOkO0k0XX
xl,cl,',,,,,,,,,,;d00NWWWWNNWWWWWWNKxOWWWWWWKOKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWMMWWWKKWXKKNWXXWMWWMMMMMMMMMMMMMNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXK0KNWWWWWWWWWW0ox0l..',,:cokkO00k0X
xc;cc,,,,,,,,,,,,lkKNWWWWWWWWWWWWWNXkONWWWWWKkKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMWWWWWWWWWWWWWWWWWMMWWWKKNWXKWWNNWWNWMMMMMMMMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKK0OXWWWWWWWWWWWWKxOo'..',,:c:dkkOOOk0
l:cc;',,,,,,,,,,cd0NWWWWWWWWWWWWWWNN0ONWWWWWXOKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMWK0XNKKWWXNWNNMMMMMMMMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXKKO0NWWWWWWWWWWWWWN0o'..',,,:c,cxkkkOOk
:lc,,,,,,,,,,,,:o0NWWWWWWWWWWWWWWWWNKOKWWWWWNKXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMWWMMWWKOKNK0NXXNNNWWNNWWWWWMMNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXKKKKXWWWWWWWWWWWWWWWWO;..',,,,:c,;dOkkkOO
lc,,,,,,,,,,,,;o0WWWWWWWWWWWWWWWWWWNXOONWWWWWXXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMWWWWWMWXKKXKNWNWNNWWWWNNNNNNNNWWNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXNKKXWWWWWWWWWWWWWWWWWWO;.',,,,,:c;'ckkxkkO
c,,,,,,,,,,,,,cOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKkKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMWWWWWWWWWNKXNNWWWWNWMMMMMMMMMWNWWWNNNNXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXNXKXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWk,.',,,,,:c;,;dkxkkk
,,,,,,,,,,,,,;xNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNOkXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMWWWWWWWWNXXNWWWNNWMMMMMMMMMNXWMMMMMWWNNNNNWMMMMMMMMMMMWNKKXXKXWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNx,',,,,,,cc,,,dxokOk
,,,,,,,,,,,,,lKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXkONWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDaddy Web :3WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN0XNWWNXWMMMMMMMMMNXWMMMMMMMMMMWWNNNNNWMMMMWNXKK0KXWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNd,',,,,,,cc,,;xklx0O
,,,,,,,,,,,':OWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKk0NWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWX0XNNXXWWWWWWWWMWXNMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNNXXKKKKNWMWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNo,',,,,,,cc,,:dOoo00
,,,,,,,,,,',dNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNN0dOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWK0XXXXNWWWWWWWWNNWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMNKXXKKKNWWWMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXl'',,,,,,cc,,:dOdlk0
,,,,,,,,,,'lKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKkccONWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWX00XKKNWWWWWWWNXNWWWWWWWWWWWWWMMMMWNXKKKKXNWWWWMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKc'',,,,,,cc';coOdokk
,,,,,,,,,';OWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN0xl,';xXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN00KKKNNNNNNNNXXNWWWWWWWWWWWWWMWNNXK0KXXWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWk:'',,,,,;l:':cokdxOk
,,,,,,,,,,dNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKkl,...,oXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKk000NNNNNNNXKXNNNNNNNWWWWWWNXXXK0KKNWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXd;'.',,,';l:,c:ldox0k
,,,,,,,,,lKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKkl,......lKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKkO00XNNNNNNKKXNNNNNNNNNNNXKXKK00KWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNkdc..',,,,:l;;c;lxdxOO
,,,,,,,,;kNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXOo,........:ONWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXOOOOXNXXXXXKXNXXNNNNNNNKKK0000XWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW0dOx'.'',,,:c;codxdxkOO
,,,,,,,,oXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXOl'..........,oKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWX0OO0XXXXXXKKXXXXXNNNXK000OOKXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWKoxXO;..',;:oddkOkxdk0Ok
,,,,,,,c0WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXk:..............;dKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWWWWN0kkKXXXXXKKXXXXXXXXK0OOO0KNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKddXN0c,;:okOOO0OxxxkOOOx
,,,,,,;dXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKd;................'ckKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNWWWWWWWWWWWWNX0kkKXXXXXKKXXXXXK0kOO0KNWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKdd0NNKooxkO0OOOxddk00kkkx
;;;;;;l0WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN0l;'.................',:xKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWNX0xOKXXXXKKXXXXKOkO0KXNWWWWWWWWWWWNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKdx0XNWXxoxxkxxkkkO0KKKOxdx
:::::cONWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXx;',;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;oOXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNWWWWWWWWWNNXX0xOKXXK0KXXX0OkOKXNNWWWWWWWWWWWWNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNkox0KNWWNOxO000K0000KKK00Odx
''',:kXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN0c'...''............'''''''...,lkKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNWWWWWWNNNX0xl;:loodkOOOO0KNNNNWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKdlkKKNWWWWKxkO0000000000000Ok
;;,:xXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKd,...............................',cdOXNWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNX0xl:,'..'''ck000O0XNWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKxld0XNNWWWWWXxloxkkOOOOOOkkkkOk
;::oKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXOl,''''''''''''',;,''''''''''''''''''..,:oxk0XNWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNX0dol:,','......':kKNNKKKKXWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWKxooOXNNNWWWWWWNO::looooodddoooooo
,:oKXKKXNWWWWWWWWWWWWWN0o,'''''........',,,,,'.....................'',:ldxO0KXXXXXXXXKKK00Okxoc;,,''............'cOXWWNK000KXNNWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWX0xddOKXNNWWWWWWWWWK:',,,,,,,,,,,,'',
,:cc;;;:cldOKNWWWWWWWXx;..............'''''''''........................''.';:::cccccc::;;,''......................'cx0XNWNXKKKKXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNXKOkxxxk0KXXNNWWWWWWWWWXl.',,,,,,,,,,,,,,
..''',,,,,,;:lONWWWNOl'..............'''''''''''''...................................................................,:oxOKNWWWNNXXNNNNNNNNNNNNNNWWNNXK0OOkxxkO000KXNNWWWWWWWWWWWNx'.''''''',,'',,,
,:coolc;'',;;,;oKWXx:'.............'''''''''''''''''''..................................................................',:cdkO0XXNNWWWWWWWWNNKK0Odc:::lkO0KKKXXXXNWWWWWWWWWWWWWWW0;.'''''''''''',,
0XNMMMWX0xl;,,;;lko;'............''''''''''''''''''''''''''..................................................................',,;::clooddxxdoc;;;;'....,kXXNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNo..'''''''''''''
MMMMMMMMMMWXx:,,'''............''''''''''''''''''''''''''''''''..............................''''''''...................................................,kNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWO;.'''''''''''''
WWNNNNNXKNMMW0:...............''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...........''''''''''''''''''''''................................................'xNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXo'.''''''''''''
NXKKKK00KXXNWXc.............'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.............................'''''''............dXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWO:'''''''''''''
XXKKK0000KKXKx;............''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.....................''''''''''''............lKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXo'''''''''''''
WWWWWMMMWX0KKl...........'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''........''''''''''''''''''''''...........lXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNk:''''''''''''
00000KXXNWMN0l...........'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''..........dNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW0l,'''''''''''
MN0Oxolccldxkl'..........'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''........'xNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXd,'''''''''''
dc;;;;;;:;,';;............''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.......;kWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNx;'''''''''''
;;;;;;;;;;;;;''..';,......'''''''',,'''''',,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.......;OWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW0c,''''''''''
;;;;;;;;;;;;;;;,.';c;'...,::;'''',clc,'''':c:,''''',;''''''''';:;,''''';:,''''',:c;''''';;;,'''''',,,'''''',;,'''''''';;,''''',;;''''''''''''''''''''''''''......cXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXdc:;'''',::,
;;;;;;;;;,,;,,,,,'';:,...',cc,'''',clc,''',:ll;'''':lc;''''''',:oc;'''';ll:,'''',cl:,''';col;''''';lc;''''';ll;''''''':oo:''''';lc;,''''';:;'''',::;,''''';:,'....lXWWWWWWWWWWWWWWWWWWXxlloc,'',:c;
;,;;;;,,,;,,,;,,;,..'......,;,'''''',,''''',:c;'''',col:'''''''':ol,'''',cl;''''',:l:'''',:ll,'''',:ol;'''',;cl:'''''',coc,''''';lo:,'''',co:,'';odl;''''',coc,...,kNWWWWWWWWWWWWWWWWWXdc:lol;'''''
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|                                                                       |
|                                                                       |        
|                                                                       |
|                     ▄▄▄▄▄  █ █▀ ▄█ ██▄  ███  ▄█  ▄     ▄  ▄███▄   ▄▄▄▄▀                   |
|                    █   ▀▄ █▄█  ██ █ █ █ █ ██   █     █ █▀  ▀ ▀▀▀ █                    |
|                   ▄ ▀▀▀▀▄  █▀▄  ██ █  █ █ ▀ ▄ ██ ██  █  ██  █ ██▄▄    █                    |
|                    ▀▄▄▄▄▀  █ █ ▐█ █ █ █ ▄▀ ▐█ █ █ █  █ █ █ █▄  ▄▀  █                     |
|                          █  ▐ ███▀ ███  ▐ █ █ █ ██ █ █ █ ▀███▀  ▀                     |
|                         ▀           █  ██  █  ██                           |
|                                                                       |
|                                  _                                     |
|                                  / /\                                    |
|                                 / / /                                    |
|                                 / / /  _                                  |
|                                /_/ /  / /\                                 |
|                                \ \ \ / / \                                 |
|                                 \ \ \/ / /\ \                                |
|                               _  \ \ \/ /\ \ \                                |
|                              /_/\  \_\ / \ \ \                               |
|                              \ \ \ / / \  \_\/                               |
|                               \ \ \/ / /\ \                                  |
|                               \ \ \/ /\ \ \                                  |
|                                \ \ / \ \ \                                 |
|                                \_\/  / / /                                 |
|                                   / / /                                  |
|                                   /_/ /                                  |
|                                   \_\/                                   |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                        [======[ ᴛ ᴀ ʙ ʟ ᴇ  ᴏ ғ  ᴄ ᴏ ɴ ᴛ ᴇ ɴ ᴛ ]======]                       |
|                        |                        |                       |
|                        | 0x00: Introduction              |                       |
|                        |  0x01: Reasoning               |                       |
|                        |                        |                       |
|                        | 0x10: Tulip Tiwaporn Johansson        |                       |
|                        |  0x11: Personal Information         |                       |
|                        |  0x12: Nude(s)                |                       |                      
|                        |  0x13: Social Media             |                       |
|                        |  0x14: Work History             |                       |
|                        |  0x15: Education               |                       |
|						|                        |                       |
|						| 0x20: Borworn Khattiwong (BoyFriend)     |                       |
|					    |  0x21: Personal Informationn         |                       |
|					    |  0x22: Picture(s)              |                       |
|					    |  0x23: Social Media             |                       |
|						|  0x24: Work History             |                       |
|                        |  0x25: Education               |                       |                                           
|						|  0x26: Family Members            |                       |
|                        |                        |                       |
|                        | 0x30: Ssgw Thawalrat (BoyFriend's Daughter) |                       |
|                        |  0x31: Personal Informationn         |                       |
|                        |  0x32: Picture(s)              |                       |
|                        |  0x33: Social Media             |                       | 
|                        |  0x34: Work History             |                       |
|                        |  0x35: Education               |                       |
|                        |                        |                       |
|						| 0x40: Thtitpong Rinfong (BoyFriend's Brother)|                       |
|                        |  0x41: Personal Informationn         |                       |
|                        |  0x42: Picture(s)              |                       |
|                        |  0x43: Social Media             |                       |    
|                        |  0x44: Education               |                       |
|                        |                        |                       |
|						| 0x50: Pangcare Naparat (BoyFriend's Sister) |                       |
|                        |  0x51: Personal Informationn         |                       |
|                        |  0x52: Picture(s)              |                       |
|                        |  0x53: Social Media             |                       | 
|                        |  0x54: Education               |                       |
|                        |                        |                       |
|						| 0x60: Pojchara Sutthapakti (Bf's Grandson)  |                       |
|                        |  0x61: Personal Informationn         |                       |
|                        |  0x62: Picture(s)              |                       |
|                        |  0x63: Social Media             |                       |
|                        |  0x64: Education               |                       |
|                        |                        |                       |                    
|						| 0x70: Socials  		         |					    |
|                        |  0x71: Facebook                |                       |                     
|                        |  0x72: Instagram               |                       |
|                        |                        |                       |
|                        | 0x80: Credits                 |                       |
|                        |                        |                       |
|						[================================================]                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————++——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|                                                                       |
|                                                                       |
| /$$$$$$       /$$                /$$            /$$   /$$                         |
| |_ $$_/      | $$               | $$           | $$  |__/                         |
|  | $$  /$$$$$$$ /$$$$$$  /$$$$$$  /$$$$$$  /$$$$$$$ /$$  /$$ /$$$$$$$ /$$$$$$  /$$ /$$$$$$ /$$$$$$$               |
|  | $$ | $$__ $$|_ $$_/  /$$__ $$ /$$__ $$ /$$__ $$| $$ | $$ /$$_____/|_ $$_/ | $$ /$$__ $$| $$__ $$               |
|  | $$ | $$ \ $$ | $$  | $$ \__/| $$ \ $$| $$ | $$| $$ | $$| $$    | $$  | $$| $$ \ $$| $$ \ $$               |
|  | $$ | $$ | $$ | $$ /$$| $$   | $$ | $$| $$ | $$| $$ | $$| $$    | $$ /$$| $$| $$ | $$| $$ | $$               |
| /$$$$$$| $$ | $$ | $$$$/| $$   | $$$$$$/| $$$$$$$| $$$$$$/| $$$$$$$ | $$$$/| $$| $$$$$$/| $$ | $$               |
| |______/|__/ |__/  \___/ |__/    \______/ \_______/ \______/ \_______/  \___/ |__/ \______/ |__/ |__/               |
|                                                                       |
| +——— 0x01 Reasoning ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
| | Its a instagram user that uses instagram a lot and is a whore her "nudes" got leaked and people are claiming it's her.          | |
| | While having a boyfriend                                                         | |
| |                                                                     | |
| | Also i dont know if her boyfriend is retarded or just a blind retard because her "nudes" got leaked and he doesn't even know about it.  | |
| | Which is a joke tbh funny as fuck. Hate Whores!                                             | |
| |                                                                     | |
| | Once again this wasn't really supposed to be a dox.                                           | |
| | It was supposed to just expose the whore for getting her shit leaked while having a boyfriend.                      | |
| | The Paste Wasn't supposed to be that long :/                                               | |
| | But oh well... Looks like a dox!                                                     | |
| |                                                                     | | 
| | The template might look a bit fucked because of their language it fucks up the lines so it might look shit so dont mind it.       | | 
| |                                                                     | |
| | She still got dropped and her nudes leaked enjoy. - @Web                                         | |
| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
|																	    |																		                                                                        |                                                                       |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————++——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| 0x10                                                                     |
|                                                                       |
| /$$$$$$$$    /$$ /$$       /$$$$$$$$    /$$$$$      /$$                                  |
||__ $$__/    | $$|__/       |__ $$__/   |__ $$     | $$                                  |
|  | $$ /$$  /$$| $$ /$$ /$$$$$$    | $$      | $$ /$$$$$$ | $$$$$$$  /$$$$$$ /$$$$$$$  /$$$$$$$ /$$$$$$$ /$$$$$$ /$$$$$$$  |
|  | $$| $$ | $$| $$| $$ /$$__ $$   | $$      | $$ /$$__ $$| $$__ $$ |____ $$| $$__ $$ /$$_____//$$_____/ /$$__ $$| $$__ $$ |
|  | $$| $$ | $$| $$| $$| $$ \ $$   | $$    /$$ | $$| $$ \ $$| $$ \ $$ /$$$$$$$| $$ \ $$| $$$$$$| $$$$$$ | $$ \ $$| $$ \ $$ |
|  | $$| $$ | $$| $$| $$| $$ | $$   | $$   | $$ | $$| $$ | $$| $$ | $$ /$$__ $$| $$ | $$ \____ $$\____ $$| $$ | $$| $$ | $$ |
|  | $$| $$$$$$/| $$| $$| $$$$$$$/   | $$   | $$$$$$/| $$$$$$/| $$ | $$| $$$$$$$| $$ | $$ /$$$$$$$//$$$$$$$/| $$$$$$/| $$ | $$ |
|  |__/ \______/ |__/|__/| $$____/    |__/    \______/ \______/ |__/ |__/ \_______/|__/ |__/|_______/|_______/ \______/ |__/ |__/ |     
|             | $$                                                         |                                                                    
|             | $$                                                         |                                                                    
|             |__/                                                         |                                                                    
|                                                                       |
| 0x11                                                                     |
| Tulip Tiwaporn Johansson.: +————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
| .........................: | Name:     |                                   Tulip Tiwaporn Johansson | |   
| .........................: | Address:    |                                            ?????? | |   
| .........................: | Phone Number: |                                            ?????? | |
| .........................: | Age:      |                                            ?????? | |
| .........................: | Relationship S |                 Relationship with Borworn Khattiwong since December 13, 2020 | |
| .........................: |        |                                               | |
| .........................: | School:    |  Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry (Most Recent She dosen't study anymore i think) | |
| .........................: |  Address:   |                                            ?????? | |
| .........................: |  Website:   |                                  http://www.pottermore.com/ | |
| .........................: |  Facebook:  |                         https://www.facebook.com/TheHogwartsSchool/ | |
| .........................: |  Phone:    |                                        (224) 419-4283 | |
| .........................: |  Email:    |                             hogwartsschoolofficialpage@gmail.com | | 
| .........................: |        |                                               | |
| .........................: +————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
|                                                                       |
| 0x12                                                                     |
| IMAGE(S).................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |
| .........................: | Image Type:  | Link:                                    | Amount:    | |
| .........................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |
| .........................: |  IRL  001: | https://prnt.sc/11rch9v                           | ??      | |
| .........................: |  IRL 1 002: | https://prnt.sc/11rckfk                           |        | |
| .........................: |  IRL 2 003: | https://prnt.sc/11rcmcy                           |        | |
| .........................: |        |                                       |        | |
| .........................: |  NUDE  004: | (Removed by Admin) (People Claim That it's her)               |        | |
| .........................: |  NUDE 2 005: | (Removed by Admin) (People Claim That it's her)               |        | |
| .........................: |  NUDE 3 006: | (Removed by Admin) (People Claim That it's her)               |        | |
| .........................: |  NUDE 4 007: | (Removed by Admin) (People Claim That it's her)               |        | |
| .........................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |
|                                                                       |
| 0x13                                                                     |
| SOCIAL_MEDIA.............: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |
| .........................: | Social Media:  | Media Link:                               | Jacked: (Y/N)  | |
| .........................: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |
| .........................: | Facebook    | https://www.facebook.com/twptulipz                   |  N       | |
| .........................: | Instagram    | https://instagram.com/tulipjohansson_?igshid=11bwmv8i9ymzz       |  N       | | 
| .........................: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |                                                                      |                                                                       |
|                                                                       | 
| 0x14                                                                     |
| WORK_HISTORY.............: +———————————————————————————————————————————————————————+——————————————————————————————+———————————————————————+ |
| .........................: | Position:                       | Location:          | Duration:       | |
| .........................: +———————————————————————————————————————————————————————+——————————————————————————————+———————————————————————+ |
| .........................: | Internship Student at กสทช.             |  Thailand          | November 9, 2020   | |
| .........................: | Rapunzel Tangled at Disneyland To Present       | Duncan, BC          | August 13, 2018    | |
| .........................: | Esthetician/Owner at Hello Kitty           | ???             | ??/??/????      | |
| .........................: +———————————————————————————————————————————————————————+——————————————————————————————+———————————————————————+ |
|                                                                       |
| 0x15                                                                    |
| EDUCATION................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
| .........................: | School:                                    | Date:           |  |
| .........................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
| .........................: | Studied Gryffindor at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry (Official)  | ??/??/????         |  |
| .........................: | Studied Telecommunications Engineering at Suranaree University of Technology  | ??/??/????         |  |
| .........................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
|                                                                       |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————++——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| 0x20                                                                     |
|                                                                       |
| /$$$$$$$                                    /$$  /$$                          |
| | $$__ $$                                   | $$ /$$/                          |
| | $$ \ $$ /$$$$$$  /$$$$$$ /$$ /$$ /$$ /$$$$$$  /$$$$$$ /$$$$$$$    | $$ /$$/                          |
| | $$$$$$$ /$$__ $$ /$$__ $$| $$ | $$ | $$ /$$__ $$ /$$__ $$| $$__ $$   | $$$$$/                           |
| | $$__ $$| $$ \ $$| $$ \__/| $$ | $$ | $$| $$ \ $$| $$ \__/| $$ \ $$   | $$ $$                           |
| | $$ \ $$| $$ | $$| $$   | $$ | $$ | $$| $$ | $$| $$   | $$ | $$   | $$\ $$                          |
| | $$$$$$$/| $$$$$$/| $$   | $$$$$/$$$$/| $$$$$$/| $$   | $$ | $$   | $$ \ $$                          |
| |_______/ \______/ |__/    \_____/\___/ \______/ |__/   |__/ |__/   |__/ \__/                          |     
|                                                                       |                                                                    
|                                                                       |                                                                    
|                                                                       |                                                                    
|                                                                       |
| 0x21                                                                     |
| Borworn Khattiwong.......: +————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
| .........................: | Name:     |                                      Borworn Khattiwong | |
| .........................: | Address:    |                                            ?????? | |
| .........................: | Phone Number: |                                            ?????? | |
| .........................: | Age:      |                                            ?????? | |
| .........................: | Relationship S |             Relationship with Tulip Tiwaporn Johansson since December 13, 2020 | |
| .........................: |        |                                               | |
| .........................: +————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
|                                                                       |
| 0x22                                                                     |
| IMAGE(S).................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |
| .........................: | Image Type:  | Link:                                    | Amount:    | |      
| .........................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |      
| .........................: |  Meme: 001: |  IRL ???                                  | ??      | |      
| .........................: |     002: |  IRL ???                                  |        | |
| .........................: |     003: |  IRL ???                                  |        | |
| .........................: |     004: |  IRL ???                                  |        | |    
| .........................: |     005: |  IRL ???                                  |        | |      
| .........................: |     006: |  IRL ???                                  |        | |      
| .........................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |      
|                                                                       |
| 0x23                                                                     |
| SOCIAL_MEDIA.............: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |
| .........................: | Social Media:  | Media Link:                               | Jacked: (Y/N)  | |
| .........................: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |
| .........................: | Facebook    | https://www.facebook.com/profile.php?id=100001985604430         |  N       | |
| .........................: | Instagram    | https://instagram.com/aemriksen?igshid=jm66e48bkvv           |  N       | | 
| .........................: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |                            
|                                                                       | 
| 0x24                                                                     | 
| WORK_HISTORY.............: +———————————————————————————————————————————————————————+——————————————————————————————+———————————————————————+ |
| .........................: | Position:                       | Location:          | Duration:       | |
| .........................: +———————————————————————————————————————————————————————+——————————————————————————————+———————————————————————+ |
| .........................: | Works at ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์   |  Thailand          | September 13, 2020  | |
| .........................: | Worked at ว่าง มาก                   | Thailand          | ??/??/????      | |
| .........................: +———————————————————————————————————————————————————————+——————————————————————————————+———————————————————————+ |
|                                                                       |
| 0x25                                                                    |
| EDUCATION................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
| .........................: | School:                                    | Date:           |  |
| .........................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
| .........................: | Studied at บุญวาทย์วิทยาลัย                            |  ??/??/????        |  |
| .........................: | Studies at สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี              | July 11, 2016 - Present  |  |
| .........................: | Went to บุญวาทย์วิทยาลัย                             |  Class of 2008      |  |
| .........................: | Went to Bunyawat Wittayalai School                       | ??/??/????         |  |
| .........................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
|                                                                       |
| 0x26                                                                     |
| His family members.......: +—————————————————————————————————————————+                                    |
| .........................: | Name:                  |                                    |
| .........................: +—————————————————————————————————————————+                                    |
| .........................: | Ssgw Thawalrat (Daughter)        |                                    |
| .........................: | Thtitpong Rinfong (Brother)       |                                    |
| .........................: | Pangcare Naparat (Sister)        |                                    |
| .........................: | ดร๊าฟ' ดึ๊กดึ๋ย (Grandfather)        |                                    |
| .........................: | Pojchara Sutthapakti (Grandson)     |                                    |
| .........................: +—————————————————————————————————————————+								    |
|                                                                       |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————++——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| 0x30                                                                     |
|                                                                       |
|  /$$$$$$                     /$$$$$$$$ /$$                     /$$           /$$    |
| /$$__ $$                    |__ $$__/| $$                    | $$           | $$    |      
| | $$ \__/ /$$$$$$$ /$$$$$$ /$$ /$$ /$$     | $$  | $$$$$$$  /$$$$$$ /$$ /$$ /$$ /$$$$$$ | $$ /$$$$$$ /$$$$$$ /$$$$$$   |      
| | $$$$$$ /$$_____/ /$$__ $$| $$ | $$ | $$     | $$  | $$__ $$ |____ $$| $$ | $$ | $$ |____ $$| $$ /$$__ $$|____ $$|_ $$_/   |      
| \____ $$| $$$$$$ | $$ \ $$| $$ | $$ | $$     | $$  | $$ \ $$ /$$$$$$$| $$ | $$ | $$ /$$$$$$$| $$| $$ \__/ /$$$$$$$ | $$    |      
| /$$ \ $$ \____ $$| $$ | $$| $$ | $$ | $$     | $$  | $$ | $$ /$$__ $$| $$ | $$ | $$ /$$__ $$| $$| $$   /$$__ $$ | $$ /$$  |      
| | $$$$$$/ /$$$$$$$/| $$$$$$$| $$$$$/$$$$/     | $$  | $$ | $$| $$$$$$$| $$$$$/$$$$/| $$$$$$$| $$| $$   | $$$$$$$ | $$$$/  |      
| \______/ |_______/ \____ $$ \_____/\___/     |__/  |__/ |__/ \_______/ \_____/\___/ \_______/|__/|__/   \_______/  \___/   |      
|           /$$ \ $$                                                        |                        
|          | $$$$$$/                                                        |                                                              
|           \______/                                                         |                                                             
|                                                                       |
| 0x31                                                                     |      
| Ssgw Thawalrat...........: +————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |      
| .........................: | Name:     |                                        Ssgw Thawalrat | |      
| .........................: | Address:    |                                            ?????? | |      
| .........................: | Phone Number: |                                            ?????? | |      
| .........................: | Age:      |                                            ?????? | |      
| .........................: |        |                                               | |      
| .........................: | School:    |                                    Chiang Mai University | |      
| .........................: |  Address:   |     Chiang Mai University 239, Huay Kaew Road, Muang District,Chiang Mai Thailand, 50200 | |      
| .........................: |  Website:   |                                   https://www.cmu.ac.th/en | |
| .........................: |  Facebook:  |      https://www.facebook.com/Faculty-of-Business-Administration-Chiang-Mai-University | | 
| .........................: |  Phone:    |                                      +66 5394 3661 to 5 | |
| .........................: |        |                                     Fax : +66 5394 2670 | |
| .........................: |  Email:    |                                       irdcmu@cmu.ac.th | | 
| .........................: |        |                                               | |
| .........................: +————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
|                                                                       |
| 0x32                                                                     |
| IMAGE(S).................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |
| .........................: | Image Type:  | Link:                                    | Amount:    | |
| .........................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |
| .........................: |  Meme: 001: |  IRL ???                                  | ??      | |
| .........................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |
|                                                                       |
| 0x33                                                                     |
| SOCIAL_MEDIA.............: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |
| .........................: | Social Media:  | Media Link:                               | Jacked: (Y/N)  | |
| .........................: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |
| .........................: | Facebook    | https://www.facebook.com/ssgw.tm                    |  N       | |
| .........................: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |                                                                      |                                                                       |
|                                                                       | 
| 0x34                                                                     |
| WORK_HISTORY.............: +———————————————————————————————————————————————————————+——————————————————————————————+———————————————————————+ |
| .........................: | Position:                       | Location:          | Duration:       | |
| .........................: +———————————————————————————————————————————————————————+——————————————————————————————+———————————————————————+ |
| .........................: | Works at Chiang Mai University            | Thailand           | ??/??/????      | |
| .........................: +———————————————————————————————————————————————————————+——————————————————————————————+———————————————————————+ |
|                                                                       |
| 0x35                                                                    |
| EDUCATION................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
| .........................: | School:                                    | Date:           |  |
| .........................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
| .........................: | Studies at Faculty of Business Administration , Chiang Mai University     | August 2015        |  |
| .........................: | Went to Bunyawat Wittayalai School                       | 2009            |  |
| .........................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
|                                                                       |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————++——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| 0x40                                                                     |
|                                                                       |
| /$$$$$$$$ /$$     /$$   /$$  /$$                          /$$$$$$$                     |    
| |__ $$__/| $$    | $$  |__/ | $$                         | $$__ $$                     |   
|  | $$  | $$$$$$$ /$$$$$$  /$$ /$$$$$$  /$$$$$$  /$$$$$$ /$$$$$$$  /$$$$$$    | $$ \ $$                     |   
|  | $$  | $$__ $$|_ $$_/ | $$|_ $$_/  /$$__ $$ /$$__ $$| $$__ $$ /$$__ $$   | $$$$$$$/                     |   
|  | $$  | $$ \ $$ | $$  | $$ | $$  | $$ \ $$| $$ \ $$| $$ \ $$| $$ \ $$   | $$__ $$                     |   
|  | $$  | $$ | $$ | $$ /$$| $$ | $$ /$$| $$ | $$| $$ | $$| $$ | $$| $$ | $$   | $$ \ $$                     |   
|  | $$  | $$ | $$ | $$$$/| $$ | $$$$/| $$$$$$$/| $$$$$$/| $$ | $$| $$$$$$$   | $$ | $$                     |   
|  |__/  |__/ |__/  \___/ |__/  \___/ | $$____/ \______/ |__/ |__/ \____ $$   |__/ |__/                     |   
|                       | $$              /$$ \ $$                             |               
|                       | $$             | $$$$$$/                             |                                                                              
|                       |__/              \______/                             |                                                                               
|                                                                       |   
| 0x41                                                                     |   
| Thtitpong Rinfong........: +————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |   
| .........................: | Name:     |                                      Thtitpong Rinfong | |   
| .........................: | Address:    |                                   Lampang, Thailand, 52000 | |   
| .........................: | Phone Number: |                                            ?????? | |   
| .........................: | Age:      |                              Born in 1997 , November 12 hes 23 | |   
| .........................: |        |                                               | |   
| .........................: +————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |   
|                                                                       |   
| 0x42                                                                     |
| IMAGE(S).................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |
| .........................: | Image Type:  | Link:                                    | Amount:    | |
| .........................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |
| .........................: |  Meme: 001: |  IRL ???                                  | ??      | |
| .........................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |
|                                                                       |
| 0x43                                                                     |
| SOCIAL_MEDIA.............: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |
| .........................: | Social Media:  | Media Link:                               | Jacked: (Y/N)  | |
| .........................: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |
| .........................: | Facebook    | https://www.facebook.com/mikeii.anythx                 |  N       | |
| .........................: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |                                                                      |                                                                       |
|                                                                       |
| 0x44                                                                    |
| EDUCATION................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
| .........................: | School:                                    | Date:           |  |
| .........................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
| .........................: | Studied at มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU                     | ??/??/????         |  |
| .........................: | Studied at บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง                         | Class of 2010       |  |
| .........................: | Went to บุญวาทย์วิทยาลัย                             | Class of 2016       |  |
| .........................: | Went to Bunyawat Wittayalai School                       | ??/??/????         |  |
| .........................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
|                                                                       |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————++——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| 0x50                                                                     |
|                                                                       |
| /$$$$$$$                                       /$$  /$$                       |   
| | $$__ $$                                      | $$$ | $$                       |
| | $$ \ $$ /$$$$$$ /$$$$$$$  /$$$$$$  /$$$$$$$ /$$$$$$  /$$$$$$  /$$$$$$    | $$$$| $$                       |    
| | $$$$$$$/|____ $$| $$__ $$ /$$__ $$ /$$_____/ |____ $$ /$$__ $$ /$$__ $$   | $$ $$ $$                       |    
| | $$____/ /$$$$$$$| $$ \ $$| $$ \ $$| $$    /$$$$$$$| $$ \__/| $$$$$$$$   | $$ $$$$                       |    
| | $$   /$$__ $$| $$ | $$| $$ | $$| $$    /$$__ $$| $$   | $$_____/   | $$\ $$$                       |    
| | $$   | $$$$$$$| $$ | $$| $$$$$$$| $$$$$$$| $$$$$$$| $$   | $$$$$$$   | $$ \ $$                       |    
| |__/   \_______/|__/ |__/ \____ $$ \_______/ \_______/|__/    \_______/   |__/ \__/                       |    
|                /$$ \ $$                                                   |              
|               | $$$$$$/                                                   |                                                                                                   
|                \______/                                                    |                                                                                                   
|                                                                       |    
| 0x51                                                                     |    
| Pangcare Naparat.........: +————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |    
| .........................: | Name:     |                                       Pangcare Naparat | |    
| .........................: |        |                                               | |    
| .........................: +————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |    
|                                                                       |    
| 0x52                                                                     |    
| IMAGE(S).................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |    
| .........................: | Image Type:  | Link:                                    | Amount:    | |    
| .........................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |    
| .........................: |  Meme: 001: |  IRL ???                                  | ??      | |    
| .........................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |
|                                                                       |
| 0x53                                                                     |
| SOCIAL_MEDIA.............: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |
| .........................: | Social Media:  | Media Link:                               | Jacked: (Y/N)  | |
| .........................: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |
| .........................: | Facebook    | https://www.facebook.com/pangcare.moonoy.3               |  N       | |
| .........................: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |                                                                      |                                                                       |
|                                                                       | 
| 0x54                                                                    |
| EDUCATION................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
| .........................: | School:                                    | Date:           |  |
| .........................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
| .........................: | Studied at Maejo University                          | ??/??/????         |  |
| .........................: | Went to วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง                          | ??/??/????         |  |
| .........................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
|                                                                       |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————++——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| 0x60                                                                     |      
|                                                                       |      
| /$$$$$$$             /$$                      /$$$$$$                           |      
| | $$__ $$            | $$                     /$$__ $$                           |      
| | $$ \ $$ /$$$$$$ /$$ /$$$$$$$| $$$$$$$  /$$$$$$  /$$$$$$ /$$$$$$    | $$ \__/                           |      
| | $$$$$$$//$$__ $$|__/ /$$_____/| $$__ $$ |____ $$ /$$__ $$|____ $$   | $$$$$$                           |      
| | $$____/| $$ \ $$ /$$| $$   | $$ \ $$ /$$$$$$$| $$ \__/ /$$$$$$$    \____ $$                           |      
| | $$   | $$ | $$| $$| $$   | $$ | $$ /$$__ $$| $$   /$$__ $$    /$$ \ $$                           |      
| | $$   | $$$$$$/| $$| $$$$$$$| $$ | $$| $$$$$$$| $$   | $$$$$$$   | $$$$$$/                           |      
| |__/   \______/ | $$ \_______/|__/ |__/ \_______/|__/   \_______/    \______/                           |      
|        /$$ | $$                                                           |      
|       | $$$$$$/                                                           |                                                               
|        \______/                                                            |                                                                        
|                                                                       |      
| 0x61                                                                     |      
| Pojchara Sutthapakti......: +————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|      
| .........................: | Name:     |                                     Pojchara Sutthapakti | |      
| .........................: | Address:    |                                            ?????? | |      
| .........................: | Phone Number: |                                            ?????? | |      
| .........................: | Age:      |                                            ?????? | |      
| .........................: |        |                                               | |      
| .........................: | School:    |                          Faculty of Medicine, Chiang Mai University | |
| .........................: |  Address:   |     Chiang Mai University 239, Huay Kaew Road, Muang District,Chiang Mai Thailand, 50200 | |
| .........................: |  Website:   |                                  http://www.med.cmu.ac.th/ | |      
| .........................: |  Facebook:  |                               https://www.facebook.com/MDCMU/ | | 
| .........................: |  Phone:    |                                       +66 53 93 5422-4 | |      
| .........................: |        |                                      Tel: +66-5393-6150 | |
| .........................: |        |                                      Fax: +66-5393-6150 | |
| .........................: |  Email:    |                                      medinfo@cmu.ac.th | | 
| .........................: |        |                                               | |
| .........................: +————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
|                                                                       |
| 0x62                                                                     |
| IMAGE(S).................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |
| .........................: | Image Type:  | Link:                                    | Amount:    | |
| .........................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |
| .........................: |  Meme: 001: |  IRL ???                                  | ??      | |
| .........................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |
|                                                                       |
| 0x63                                                                     |
| SOCIAL_MEDIA.............: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |
| .........................: | Social Media:  | Media Link:                               | Jacked: (Y/N)  | |
| .........................: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |
| .........................: | Facebook    | https://www.facebook.com/pojchara.sutthapakti              |  N       | |
| .........................: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |                                                                      |                                                                       |
|                                                                       |
| 0x64                                                                    |
| EDUCATION................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
| .........................: | School:                                    | Date:           |  |
| .........................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
| .........................: | Studied at Faculty of Medicine, Chiang Mai University             | ??/??/????         |  |
| .........................: | Studied at Bunyawat Wittayalai School                     | ??/??/????         |  |
| .........................: | Studied at บุญวาทย์วิทยาลัย                            | ??/??/????         |  |
| .........................: | Went to โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                          | ??/??/????         |  |
| .........................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
|                                                                       |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————++——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 
| 0x70                                                                     |
|                                                                       |
|  /$$$$$$           /$$      /$$  /$$$     /$$$                                    |
| /$$__ $$          |__/     | $$ /$$_/     |_ $$                                    |
| | $$ \__/ /$$$$$$  /$$$$$$$ /$$ /$$$$$$ | $$ /$$/  /$$$$$$$ \ $$                                   |
| | $$$$$$ /$$__ $$ /$$_____/| $$ |____ $$| $$| $$  /$$_____/ | $$                                   |
| \____ $$| $$ \ $$| $$   | $$ /$$$$$$$| $$| $$  | $$$$$$  | $$                                   |      
| /$$ \ $$| $$ | $$| $$   | $$ /$$__ $$| $$| $$  \____ $$ /$$/                                   |
| | $$$$$$/| $$$$$$/| $$$$$$$| $$| $$$$$$$| $$ \ $$$ /$$$$$$$//$$$/                                    |
| \______/ \______/ \_______/|__/ \_______/|__/ \___/|_______/|___/                                    |
|                                                                       |
| 0x71                                                                     |
| FACEBOOK.................: +—————————————————————————————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
| .........................: | Name:                  | Link:                                | |
| .........................: +—————————————————————————————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
| .........................: | Tulip Tiwaporn Johansson        | https://www.facebook.com/twptulipz                 | |
| .........................: | Borworn Khattiwong           | https://www.facebook.com/profile.php?id=100001985604430       | |
| .........................: | Ssgw Thawalrat             | https://www.facebook.com/ssgw.tm                  | |
| .........................: | Thtitpong Rinfong            | https://www.facebook.com/mikeii.anythx               | |
| .........................: | Pangcare Naparat            | https://www.facebook.com/pangcare.moonoy.3             | | 
| .........................: | Pojchara Sutthapakti          | https://www.facebook.com/pojchara.sutthapakti            | |
| .........................: +—————————————————————————————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
|                                                                       |
| 0x72                                                                     |
| Instagram................: +—————————————————————————————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
| .........................: | Name:                  | Link:                                | |
| .........................: +—————————————————————————————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
| .........................: | Tulip Tiwaporn Johansson        | https://instagram.com/tulipjohansson_?igshid=11bwmv8i9ymzz     | |
| .........................: | Borworn Khattiwong           | https://instagram.com/aemriksen?igshid=jm66e48bkvv         | |   
| .........................: +—————————————————————————————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
|                                                                       |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+                                         ████████╗██╗ ██╗███████╗  ███████╗███╗  ██╗██████╗ 
                                        ╚══██╔══╝██║ ██║██╔════╝  ██╔════╝████╗ ██║██╔══██╗
                                         ██║  ███████║█████╗   █████╗ ██╔██╗ ██║██║ ██║
                                         ██║  ██╔══██║██╔══╝   ██╔══╝ ██║╚██╗██║██║ ██║
                                         ██║  ██║ ██║███████╗  ███████╗██║ ╚████║██████╔╝
                                         ╚═╝  ╚═╝ ╚═╝╚══════╝  ╚══════╝╚═╝ ╚═══╝╚═════╝ 
																				 
																				 
                                             																				 
                                              ██████╗ ██╗  ██╗███████╗██████╗ 
                                             ██╔═══██╗██║  ██║██╔════╝██╔══██╗
                                             ██║██╗██║██║ █╗ ██║█████╗ ██████╔╝
                                             ██║██║██║██║███╗██║██╔══╝ ██╔══██╗
                                             ╚█║████╔╝╚███╔███╔╝███████╗██████╔╝
                                              ╚╝╚═══╝ ╚══╝╚══╝ ╚══════╝╚═════╝ 
                  
                                                    _
                                                   / /\
                                                   / / /
                                                  / / /  _
                                                  /_/ /  / /\
                                                  \ \ \ / / \
                                                  \ \ \/ / /\ \
                                                 _  \ \ \/ /\ \ \
                                                /_/\  \_\ / \ \ \
                                                \ \ \ / / \  \_\/ 
                                                \ \ \/ / /\ \ 
                                                 \ \ \/ /\ \ \
                                                 \ \ / \ \ \
                                                  \_\/  / / /
                                                     / / /
                                                    /_/ /
                                                    \_\/